Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1467

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać żywy pyłek i rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, rodzaju Actinidia, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium;
2) dokumenty, w które zaopatruje się rośliny, o których mowa w pkt 1, w tym informacje, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym;
3) podmioty, które mogą wprowadzać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczać przez to terytorium rośliny, o których mowa w pkt 1;
4) zakres, w jakim do organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dotyczące organizmów kwarantannowych.