Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2049 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Na podstawie art. 134l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", wypłat, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą", dla organizacji partnerskich w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zwanego dalej "Programem Operacyjnym".
§  2.  Wypłaty są realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanej dalej "umową", z przeznaczeniem na płatności oraz dotacje celowe, o których mowa w art. 186 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), z tytułu kosztów:
1) administracyjnych, transportu i magazynowania związanych z nieodpłatną dystrybucją artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących;
2) środków towarzyszących, których celem jest zmniejszenie wykluczenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.
§  3.  Wypłaty są udzielane organizacjom partnerskim, o których mowa w art. 134a pkt 5 ustawy, spełniającym warunki określone w umowie.
§  4.  Warunkiem udzielenia wypłaty jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 134b ust. 6 ustawy, oraz zawarcie umowy.
§  5. 
1.  Po ogłoszeniu na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek wyników postępowania, o którym mowa w art. 134b ust. 2 pkt 1 ustawy, organizacja partnerska składa:
1) wniosek o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania;
2) wniosek o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących.
2.  Wnioski o dofinansowanie projektów są składane przez organizacje partnerskie w Krajowym Ośrodku na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
3.  Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawiera braki, Krajowy Ośrodek wzywa organizację partnerską do ich usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie.
4.  Jeżeli organizacja partnerska nie usunęła, mimo upływu terminu określonego w wezwaniu, braków we wniosku, Krajowy Ośrodek odmawia zawarcia z organizacją partnerską umowy.
§  6.  Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) nazwę i adres organizacji partnerskiej;
2) wnioskowaną kwotę dofinansowania;
3) opis projektu;
4) zestawienie planowanej ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym, z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu;
5) plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu;
6) oświadczenie o wybranym trybie udzielenia wypłaty, o którym mowa w § 9 ust. 2 albo 3.
§  7.  Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, zawiera:
1) nazwę i adres organizacji partnerskiej;
2) wnioskowaną kwotę dofinansowania;
3) opis projektu;
4) zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim, z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu;
5) oświadczenie o wybranym trybie udzielenia wypłaty, o którym mowa w § 9 ust. 2 albo 3.
§  8. 
1.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie projektów Krajowy Ośrodek zawiera z organizacją partnerską umowę.
2.  Umowa, poza elementami wskazanymi w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określa w szczególności:
1) ilość i wartość, o których mowa w § 6 pkt 4, terminy oraz warunki realizacji dostaw artykułów spożywczych zakupionych i przekazywanych przez Krajowy Ośrodek do magazynów regionalnych organizacji partnerskich;
2) warunki i terminy zwrotu środków równych kosztowi zakupu artykułów spożywczych, o których mowa w pkt 1, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.
§  9. 
1.  Krajowy Ośrodek dokonuje wypłaty z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz wypłaty z tytułu kosztów środków towarzyszących zgodnie ze wskazanym w umowie trybem łączonym albo standardowym.
2.  Tryb łączony obejmuje wypłatę, na podstawie wniosku:
1) zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania w wysokości nie większej niż 30% wartości dofinansowania z tytułu tych kosztów;
2) zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących w wysokości nie większej niż 30% wartości dofinansowania z tytułu tych kosztów;
3) płatności z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania;
4) płatności z tytułu kosztów środków towarzyszących.
3.  Tryb standardowy obejmuje wypłatę, na podstawie wniosku:
1) płatności z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania;
2) płatności z tytułu kosztów środków towarzyszących.
4.  Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, składane są przez organizację partnerską w Krajowym Ośrodku na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
5.  Zaliczki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są wypłacane organizacji partnerskiej po ustanowieniu i wniesieniu przez nią zabezpieczenia zaliczki w wysokości co najmniej równowartości zaliczki wynikającej z umowy.
6.  W przypadku gdy wartość zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
7.  W przypadku gdy nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową albo organizacja partnerska wskaże jako preferowaną jedną z form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 8, zabezpieczenie ustanawiane jest w tej formie.
8.  W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5, ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form wybranych przez organizację partnerską:
1) poręczenia bankowego;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) weksla z poręczeniem wekslowym banku.
9.  Zaliczka może być wypłacona po podpisaniu umowy na podstawie wniosków o wypłatę zaliczki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
10.  Zaliczkę wypłaca się w terminie do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku o wypłatę zaliczki.
11.  Jeżeli wniosek o wypłatę zaliczki zawiera braki, Krajowy Ośrodek wzywa organizację partnerską do ich usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie i wstrzymuje wypłatę zaliczki.
12.  Rozliczenie zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących następuje w pierwszym wniosku o płatność, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 3 i 4, zwanym dalej "wnioskiem o płatność z opcją rozliczenia zaliczki".
13.  Wniosek o płatność z opcją rozliczenia zaliczki składany jest przez organizację partnerską nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu okresu, w którym organizacja partnerska odebrała artykuły spożywcze, dla których należna kwota dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz kwota dofinansowania z tytułu kosztów środków towarzyszących stanowiła co najmniej równowartość wypłaconej kwoty zaliczki.
§  10. 
1.  Wnioski o wypłatę zaliczki, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2, są składane w Krajowym Ośrodku w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.
2.  Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, są składane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Krajowy Ośrodek przekazał organizacji partnerskiej artykuły spożywcze przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących.
3.  Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, są składane przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących.
4.  Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, mogą zostać złożone przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dostaw artykułów spożywczych do organizacji partnerskiej, pod warunkiem złożenia zabezpieczenia płatności końcowej w wysokości równowartości kwoty płatności określonej odpowiednio we wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących.
5.  Do zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 6-8.
6.  Rozliczenie płatności w przypadku wniosków o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, obejmujących ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, następuje po złożeniu przez organizację partnerską sprawozdań, o których mowa odpowiednio w § 11 ust. 3 i § 12 ust. 3.
§  11. 
1.  Do wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki, w którym następuje rozliczenie zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania, organizacja partnerska załącza zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Krajowy Ośrodek za okres objęty wnioskiem.
2.  Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3, organizacja partnerska załącza zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Krajowy Ośrodek za okres objęty wnioskiem, a w przypadku wniosku o płatność składanego za wybrane miesiące określone w umowie:
1) sprawozdanie z dystrybucji artykułów spożywczych;
2) zestawienie planowanej dystrybucji.
3.  W terminie do 15 dni roboczych od dnia upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych.
§  12. 
1.  Do wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki, w którym następuje rozliczenie zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących, organizacja partnerska załącza sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących.
2.  Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, składanego za wybrane miesiące określone w umowie, organizacja partnerska załącza sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących.
3.  W terminie do 15 dni roboczych od dnia upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących.
§  13. 
1.  Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, są składane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Krajowy Ośrodek przekazał organizacji partnerskiej artykuły spożywcze przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących.
2.  Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, są składane przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących.
3.  Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, mogą zostać złożone przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dostaw artykułów spożywczych do organizacji partnerskiej, pod warunkiem złożenia zabezpieczenia płatności końcowej w wysokości równowartości kwoty płatności określonej odpowiednio we wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących.
4.  Do zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 6-8.
5.  Rozliczenie płatności w przypadku wniosków o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, obejmujących ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, następuje po złożeniu przez organizację partnerską sprawozdań, o których mowa odpowiednio w ust. 7 i 9.
6.  Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, organizacja partnerska załącza zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Krajowy Ośrodek za okres objęty wnioskiem oraz, w przypadku wniosku o płatność składanego za wybrane miesiące określone w umowie:
1) sprawozdanie z dystrybucji artykułów spożywczych;
2) zestawienie planowanej dystrybucji.
7.  W terminie do 15 dni roboczych od upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych.
8.  Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy wniosek ten jest składany za wybrane miesiące określone w umowie, organizacja partnerska załącza:
1) sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących;
2) zestawienie planowanych środków towarzyszących.
9.  W terminie do 15 dni roboczych od dnia upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących.
§  14. 
1.  Po złożeniu wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4 i ust. 3, Krajowy Ośrodek realizuje wypłatę w terminie do 90 dni od dnia otrzymania przez Krajowy Ośrodek prawidłowego wniosku.
2.  Jeżeli wniosek o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4 i ust. 3, zawiera braki, Krajowy Ośrodek wzywa organizację partnerską do ich usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie i wstrzymuje wypłatę, o której mowa w ust. 1.
§  15.  Do udzielania i rozliczania wypłat, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 3 ustawy, na podstawie umów zawartych z Agencją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  16. 
1.  Organizacja partnerska, która w 2016 r.:
1) złożyła wniosek o dofinansowanie i nie zawarła umowy z Agencją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia albo
2) zawarła umowę z Agencją i nie złożyła wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania lub wniosku o płatność z tytułu kosztów środków towarzyszących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

- może złożyć korektę wniosku o dofinansowanie i udzielenie wypłaty w trybie łączonym.

2.  Do korekty wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2-4, przy czym w przypadku gdy organizacja partnerska nie usunęła, mimo upływu terminu określonego w wezwaniu, braków we wniosku, Agencja odmawia zawarcia z organizacją partnerską odpowiednio aneksu do umowy albo umowy, o których mowa w ust. 3, i udzielenia wypłaty w trybie łączonym.
3.  Na podstawie poprawnego wniosku Agencja zawiera z organizacją partnerską odpowiednio aneks do umowy albo umowę o dofinansowanie. Przepisy § 8 ust. 2, § 9 ust. 1, 2 i 4-13, § 10-12 i § 14 stosuje się odpowiednio.
§  17.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1668).
§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).