§ 8. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  8.
Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem jest obowiązany, na żądanie Prezesa Agencji, do uzupełnienia lub dostarczenia wyjaśnienia do wskazanego przez Prezesa Agencji sprawozdania w zakresie i terminie określonym w żądaniu.