§ 7. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  7.
1.
Sprawozdanie specjalne kierownik jednostki organizacyjnej sporządza i dostarcza Prezesowi Agencji niezwłocznie, gdy stwierdzono:
1)
utratę materiału jądrowego wskutek jakiegokolwiek nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności albo gdy nastąpiło jego niedozwolone użycie lub przemieszczenie; w sprawozdaniu dotyczącym każdego z tych zdarzeń określa się ilość i rodzaj utraconego albo przemieszczonego w niedozwolony sposób materiału jądrowego oraz rejon bilansu materiałowego, w którym materiał był zewidencjonowany;
2)
naruszenie integralności struktur fizycznych i plomb chroniących przed nieupoważnionym dostępem do materiałów, wzorców, próbek i sprzętu zamkniętych za pomocą tych środków przez inspektorów.
2.
Do sprawozdania specjalnego dołącza się opis czynności podjętych w celu odpowiednio: odzyskania materiału jądrowego, wyjaśnienia przyczyn i okoliczności jego utraty albo przemieszczenia lub wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2.