§ 5. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  5.
1.
W sprawozdaniach o zmianach w stanie inwentarza materiałów jądrowych podaje się w szczególności:
1)
datę zmiany w stanie inwentarza materiałów jądrowych;
2)
rejon bilansu materiałowego wysyłający materiał i rejon bilansu materiałowego otrzymujący materiał lub nazwę odbiorcy;
3)
typ zmiany;
4)
nazwę lub numer partii materiału jądrowego;
5)
nazwę i kod kluczowego punktu pomiarowego;
6)
liczbę sztuk materiału jądrowego w partii;
7)
opis materiału jądrowego;
8)
rodzaj materiału jądrowego - uran naturalny, uran zubożony, uran wzbogacony w izotop 235 lub 233, tor lub pluton, stosując następujące oznaczenia literowe: uran naturalny - N, uran zubożony - D, uran wzbogacony - E, tor - T, pluton - P;
9)
masę materiału jądrowego (dla uranu wzbogaconego i plutonu - w gramach, dla pozostałych materiałów - w kilogramach);
10)
masę izotopu rozszczepialnego w gramach (tylko w przypadku uranu wzbogaconego);
11)
jednostkę miary masy;
12)
metodę kontroli przesyłki (pomiary i ważenie).
2.
Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wyjaśnienie zmian w stanie inwentarza materiałów jądrowych na podstawie danych eksploatacyjnych zawartych w dokumentacji ruchowej;
2)
opis realizowanego programu eksploatacyjnego; w przypadku materiałów jądrowych otrzymywanych - planowany sposób ich wykorzystania, a w przypadku materiałów przekazanych - deklarowany przez odbiorcę tych materiałów sposób ich wykorzystania;
3)
inne wyjaśnienia w zależności od potrzeby.
3.
Sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza materiałów jądrowych kierownik jednostki organizacyjnej dostarcza Prezesowi Agencji nie później niż w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia lub stwierdzenia zmiany.