§ 3. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  3.
1.
W oparciu o wewnątrzzakładową ewidencję materiałów jądrowych, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem sporządza sprawozdania dotyczące materiałów wyjściowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych podlegających ewidencji i przekazuje je Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki, zwanemu dalej "Prezesem Agencji".
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, obejmują sprawozdania rachunkowości materiałowej oraz sprawozdania specjalne.