§ 2. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
deklaracja dla terenu obiektu - ogólny opis każdego budynku dla terenu obiektu, łącznie z opisem jego wykorzystania i zawartości wraz z mapą terenu obiektu, które Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana dostarczyć Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zgodnie z art. 2 lit. a pkt (iii) Protokołu dodatkowego, o którym mowa w art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
2)
dokumentacja rachunkowości materiałowej - dokumentację określoną w art. 56 Porozumienia, o którym mowa w art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
3)
dokumentacja ruchowa - dokumentację określoną w art. 58 Porozumienia;
4)
lokalizacja poza obiektem - miejsce nienależące do obiektu, w którym są wytwarzane, przetwarzane, stosowane lub przechowywane materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne w łącznej ilości nieprzekraczającej jednego kilograma efektywnego;
5)
materiały wyjściowe - materiały należące do materiałów jądrowych, zdefiniowane w art. 197 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwanego dalej "Traktatem Euratom";
6)
informacje projektowe - dokumenty przygotowywane dla każdego obiektu zawierające dane o obiekcie wymienione w art. 43 Porozumienia zgodnie z wymaganiami dla obiektu danego typu, zawartymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych;
7)
specjalne materiały rozszczepialne - materiały należące do materiałów jądrowych zdefiniowane w art. 197 ust. 1 Traktatu Euratom;
8)
środki techniczne zabezpieczeń - aparaty kontrolne i pomiarowe, przyrządy wykrywające promieniowanie, urządzenia obserwacji optycznej, urządzenia sygnalizujące stan lub sposób działania obiektu, środki zamykające, w tym różnego rodzaju plomby zabezpieczające, oraz urządzenia służące do przekazywania informacji na odległość, w tym także poza granice państwa; środki techniczne instaluje się w celu uzyskania informacji o ilości i jakości materiałów jądrowych podlegających zabezpieczeniom oraz w celu zapewnienia ciągłości informacji o tych materiałach.