§ 19. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  19.
1.
Kierownik jednostki dokonującej przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z tego terytorium urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych w aneksie II do Protokołu dodatkowego informuje Prezesa Agencji w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału, w którym miał miejsce taki przywóz lub wywóz, o:
1)
ich rodzaju, sposobie identyfikacji oraz ilości;
2)
nazwie i adresie odbiorcy, dacie odpowiednio przywozu lub wywozu oraz deklarowanym przez odbiorcę przeznaczeniu tych urządzeń, części urządzeń lub materiałów.
2.
Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, umożliwia inspektorom dozoru jądrowego i inspektorom MAEA, w ciągu 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, dostęp do przywiezionych lub przygotowanych do wywozu urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych w aneksie II do Protokołu dodatkowego, oraz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących ich przeznaczenia i działalności jednostki.