§ 14. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  14.
1.
Użytkownik gruntów lub zabudowań znajdujących się poza terenem obiektu, w których na podstawie Protokołu dodatkowego ma być przeprowadzona kontrola, zapewnia dostęp do nich inspektorom dozoru jądrowego oraz inspektorom MAEA, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia kontroli.
2.
Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, umożliwia dostęp do nich również inspektorom Euratomu towarzyszącym inspektorom dozoru jądrowego i inspektorom MAEA przeprowadzającym kontrolę, jeżeli wymaganie takie jest zawarte w decyzji przeprowadzenia kontroli.
3.
Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, umożliwia inspektorom dozoru jądrowego oraz inspektorom MAEA pobieranie próbek ze środowiska w celu dokonania analizy śladowej.