§ 12. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  12.
1.
Zgodnie z postanowieniami Protokołu dodatkowego kierownik jednostki organizacyjnej działającej na terenie obiektu:
1)
przygotowuje i aktualizuje deklarację dla terenu obiektu;
2)
umożliwia inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do wskazanych przez nich zabudowań, pomieszczeń i urządzeń jednostki, w których nie znajdują się materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne, w terminie dwóch godzin od chwili przedstawienia przez inspektora MAEA pisemnego polecenia przeprowadzenia kontroli.
2.
W przypadku gdy na terenie obiektu działa więcej niż jedna jednostka organizacyjna, zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej wskazanej przez Prezesa Agencji, w oparciu o dane przekazane mu przez kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych działających na terenie obiektu.
3.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, przekazuje kierownikom innych jednostek organizacyjnych działających na terenie obiektu informację o przedstawieniu przez inspektora MAEA pisemnego polecenia przeprowadzenia kontroli.