§ 10. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  10.
Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi na terenie obiektu należy ponadto:
1)
prowadzenie wewnątrzzakładowej kontroli zapewniającej zgodność ewidencji materiałów jądrowych ze stanem faktycznym;
2)
w przypadku gdy jednostka organizacyjna obejmująca co najmniej jeden rejon bilansu materiałowego - wyznaczenie pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie ewidencji i wewnątrzzakładowej kontroli materiałów jądrowych, posiadającego uprawnienia nadane przez Prezesa Agencji;
3)
zapewnienie pracownikowi, o którym mowa w pkt 2, niezbędnego szkolenia w celu podnoszenia jego kwalifikacji w zakresie prowadzenia wewnątrzzakładowej ewidencji i kontroli materiałów jądrowych;
4)
zapewnienie warunków do instalowania środków technicznych zabezpieczeń;
5)
zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzania kontroli, a w szczególności niezwłocznego dostępu do wskazanej przez inspektorów dokumentacji rachunkowości materiałowej i dokumentacji ruchowej, materiałów jądrowych, urządzeń oraz pomieszczeń na terenie obiektu, jak również do zainstalowanych środków technicznych zabezpieczeń;
6)
zachowanie w stanie nienaruszonym integralności struktur fizycznych i plomb chroniących przed nieupoważnionym dostępem do materiałów, wzorców, próbek i sprzętu zamkniętych za pomocą tych środków oraz zainstalowanych lub zdeponowanych środków technicznych zabezpieczeń;
7)
organizacja wysyłki próbek pobranych dla lub przez inspektorów oraz odbioru lub wysyłki materiałów i sprzętu służących do celów kontroli wykonywanej przez inspektorów;
8)
zapoznanie inspektorów z zasadami ochrony przed promieniowaniem na terenie obiektu, wyposażenie ich w niezbędne środki ochrony oraz prowadzenie kontroli dawek promieniowania otrzymywanych przez inspektorów w trakcie wykonywanych czynności inspekcyjnych.