Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2102

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;
2)
warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych;
3)
wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych;
4)
szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1)
efektach uczenia się - należy przez to rozumieć efekty uczenia się, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005);
2)
nowym standardzie kształcenia - należy przez to rozumieć standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określony w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005);
3)
przepisach obowiązujących przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2110) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1655);
4)
kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć określone w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym - należy przez to rozumieć także:
a)
kierunek, którego efekty kształcenia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć określone w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, lub
b)
kierunek, którego zakres określony w standardach kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. poz. 1166 oraz z 2009 r. poz. 1407), dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć określone w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, lub
c)
kierunek, którego zakres określony w standardach nauczania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. poz. 1004, z 2003 r. poz. 1401 i 2040, z 2004 r. poz. 1985 oraz z 2005 r. poz. 824 i 1388), dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć określone w podstawie programowej dla tego przedmiotu lub tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym;
5)
przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć:
a)
przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w nowym standardzie kształcenia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub
b)
przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub
c)
przygotowanie pedagogiczne uzyskane w wyniku ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, potwierdzone dyplomem ukończenia takiego zakładu, lub
d)
przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu, lub
e)
przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia:
studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub
kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu;
6)
studiach - należy przez to rozumieć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
7)
studiach podyplomowych - należy przez to rozumieć studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia i studia podyplomowe prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.;
8)
kursie kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny w zakresie określonego przedmiotu, określonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie przygotowania do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub uzyskanie przygotowania pedagogicznego;
9)
specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną - należy przez to rozumieć także specjalność oligofrenopedagogika;
10)
zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną - należy przez to rozumieć także zakres edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zakres oligofrenopedagogika;
11)
przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego;
12)
szkołach ponadpodstawowych - należy przez to rozumieć liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę II stopnia, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną;
13)
szkołach podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret drugie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), a także szkoły polskie, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, prowadzące kształcenie zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich;
14)
zakładzie kształcenia nauczycieli - należy przez to rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego i pedagogiczne studium techniczne.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i kolegiach pracowników służb społecznych posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na:
a)
kierunku studiów zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub
2)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:
a)
kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
kierunku innym (specjalności innej) niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:
a)
kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
kierunku innym (specjalności innej) niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub
kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub
2)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
3)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż określona w pkt 2 i kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.
3. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć innych niż wychowanie do życia w rodzinie i ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie organizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, posiada osoba, która ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 oraz z 2022 r. poz. 1869), i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:
a)
kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
d)
kierunku innym (specjalności innej) niż określone w lit. a-c i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie prowadzonych zajęć, lub
5)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na:
a)
kierunku studiów zgodnym z nauczanym przedmiotem i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
kierunku studiów innym niż określony w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu, lub
2)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:
a)
kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
kierunku innym (specjalności innej) niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych posiada osoba, która:
1)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 5 lub
2)
ukończyła pedagogiczne studium techniczne, lub
3)
legitymuje się świadectwem dojrzałości i dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczała, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczała, lub
4)
legitymuje się dyplomem mistrzowskim i tytułem mistrza w zawodzie, którego będzie nauczała, i posiada przygotowanie pedagogiczne.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza, z wyjątkiem stanowiska nauczyciela bibliotekarza w bibliotekach pedagogicznych, posiada osoba, która:
1)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie:
a)
bibliotekoznawstwa i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa lub
2)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub § 4 pkt 2 i 4 i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 i przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie bibliotekoznawstwa lub
b)
studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, lub
c)
kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa, lub
d)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo, lub
e)
pomaturalne studium bibliotekarskie.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.
Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach zawartych między ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania a Konferencją Episkopatu Polski, a także władzami innych kościołów i związków wyznaniowych.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w szkołach sportowych i oddziałach sportowych w szkołach ogólnodostępnych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych posiada osoba, która:
1)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły określone w § 3 ust. 1 i 2 lub
2)
legitymuje się świadectwem dojrzałości i tytułem zawodowym trenera lub instruktora sportu uzyskanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r., oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 i 2, § 5, § 6, § 12, § 16 lub § 17 w zakresie przedmiotu, którego będzie nauczała, lub zajęć, które będzie prowadziła.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach, placówkach i oddziałach, o których mowa w § 3, § 10, § 16, § 17, § 19, § 20 ust. 2 i § 21-24, posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541, 1560 i 1972).
1. 
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także w kolegiach pracowników służb społecznych posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie danego języka obcego, nauczania danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego, i legitymuje się:
a)
świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
3)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności lub zakresie danego języka obcego, na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)
studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 2  na kierunku:
a)
filologia w specjalności danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
innym niż określony w lit. a w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
studia pierwszego stopnia na kierunku innym (specjalności innej) niż określone w pkt 4 prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 3  i legitymuje się:
a)
świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
6)
nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego, lub
7)
studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, i posiada przygotowanie pedagogiczne.
2. 
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która:
1)
ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego, i legitymuje się:
a)
świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
2)
ukończyła studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku:
a)
filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
innym niż określony w lit. a w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i legitymuje się:
a)
świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
4)
legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, posiada osoba, która:
1)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 4 pkt 1 i 3 lub
2)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 12, lub
3)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 pkt 4 lit. a-c, a dodatkową specjalnością nauczycielską był dany język obcy, lub
4)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w zakresie nauczania danego języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, lub
5)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 pkt 2, 4 lub 5 i legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz ukończyła:
a)
studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego lub
b)
kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego, lub
6)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 pkt 2, 4 lub 5 i legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz ukończyła studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia lub nauczanie języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.
Kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych w szkołach ogólnodostępnych przedmiotów innych niż języki obce i do prowadzenia zajęć w języku obcym posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły określone w § 3, a w zakresie znajomości języka obcego, w którym naucza przedmiotu lub prowadzi zajęcia:
1)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie danego języka obcego, nauczania danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub
2)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności lub zakresie danego języka obcego, na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego, lub
3)
legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
4)
ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego, lub
5)
ukończyła studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy.
1. 
Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia w przedszkolach, szkołach, grupach lub oddziałach zajęć umożliwiających uczniom należącym do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 lub § 4 oraz zna język danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny, w którym naucza lub prowadzi zajęcia.
2. 
Znajomość języka, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się:
1)
dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego lub
2)
dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego, lub
3)
świadectwem znajomości danego języka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), lub
4)
zaświadczeniem wydanym przez organizację społeczną mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.
3. 
Kwalifikacje do nauczania języka regionalnego w przedszkolach, szkołach, grupach lub oddziałach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie danego języka regionalnego i posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 oraz z 2023 r. poz. 1972), posiada osoba, która:
1)
ukończyła:
a)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
pedagogika specjalna w zakresie innym niż określony w tiret pierwszym i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, lub
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, lub
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
b)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
2)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lub § 4 pkt 1 i 3 oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, lub
3)
ukończyła studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub § 4 pkt 2 i 4 w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
5)
ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
6)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 oraz ukończyła:
a)
studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną lub
b)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
c)
kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV-VIII szkół podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w klasach IV-VIII szkół podstawowych ogólnodostępnych, w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół specjalnych przysposabiających do pracy, i oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły określone w § 3, § 5, § 6 lub § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 oraz ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
2)
studia podyplomowe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub
3)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub
5)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub
6)
kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w technikach specjalnych, branżowych szkołach I stopnia specjalnych, branżowych szkołach II stopnia specjalnych i szkołach policealnych specjalnych, dla młodzieży, o której mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły określone w § 6 i ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
3. 
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkołach i oddziałach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego w danym typie szkoły określone w § 12 ust. 1 pkt 3-7 i ust. 2 pkt 2-4.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, klasach I-III szkół podstawowych specjalnych i oddziałach specjalnych w klasach I-III szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla dzieci z niepełnosprawnościami innymi niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiada osoba, która:
1)
ukończyła jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
ukończyła studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 4 lub § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i ukończyła:
a)
studia podyplomowe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
b)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub
c)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub
d)
kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.
2. 
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach i oddziałach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego w przedszkolu lub szkole podstawowej określone w § 12 ust. 1 pkt 3-7 i ust. 2 pkt 2-4 lub § 13 pkt 3-6.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 16-18 wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu specjalnym lub danym typie szkoły specjalnej na odpowiednim etapie edukacyjnym.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w szkołach, oddziałach i placówkach, o których mowa w § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1 i § 19, posiada osoba, która:
1)
ukończyła jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w zakresie:
odpowiednim do niepełnosprawności uczniów i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
innym niż określony w tiret pierwszym i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub
c)
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
2)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów na kierunku innym niż pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub
4)
ukończyła studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 oraz § 4 pkt 2 i 4 w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub
6)
ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub
7)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 i ukończyła:
a)
studia podyplomowe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub
b)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub
c)
kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w specjalnych ośrodkach wychowawczych:
1)
w grupach wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym - posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy określone w § 22 ust. 2 i 4;
2)
w grupach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska:
a)
nauczyciela wychowawcy określone w ust. 1 w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności wychowanków lub
b)
nauczyciela w danym typie szkoły specjalnej na odpowiednim etapie edukacyjnym określone w § 16, § 17 ust. 1 lub § 18 w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności wychowanków.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub danym typie szkoły określone w § 3 lub § 4.
2. 
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach i oddziałach, o których mowa w ust. 1, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego w przedszkolu lub danym typie szkoły określone w § 12 lub § 13.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły określone w § 3, § 5, § 6 lub § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na kierunku innym niż pedagogika specjalna, lub
3)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, lub
5)
studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, lub
6)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja, lub
7)
kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii posiada osoba, która ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w zakresie:
pedagogiki resocjalizacyjnej i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
innym niż określony w tiret pierwszym i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie:
pedagogiki resocjalizacyjnej i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
c)
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie:
a)
pedagogiki resocjalizacyjnej, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
3)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
4)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub
b)
studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, lub
c)
kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, lub
7)
zakład kształcenia nauczycieli:
a)
w specjalności resocjalizacja lub
b)
w specjalności innej niż określona w lit. a i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii.
3. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w ust. 1 i ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
2)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, lub
3)
studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
5)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
6)
kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
4. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy określone w ust. 2 i ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
2)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, lub
3)
studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
5)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
6)
kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
5. 
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego w danym typie szkoły określone w § 12 ust. 1 pkt 3-7 i ust. 2 pkt 2-4.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły określone w § 3, § 5, § 6 lub § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna lub kierunku, na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na kierunku innym niż pedagogika specjalna, lub
3)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
4)
studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji, lub
5)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji, lub
6)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja, lub
7)
kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich posiada osoba, która ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w zakresie:
pedagogiki resocjalizacyjnej i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
innym niż określony w tiret pierwszym i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie:
pedagogiki resocjalizacyjnej i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
c)
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie:
a)
pedagogiki resocjalizacyjnej i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
3)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, lub
4)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
7)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
8)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub
b)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji, lub
c)
kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji, lub
9)
zakład kształcenia nauczycieli:
a)
w specjalności resocjalizacja lub
b)
w specjalności innej niż określona w lit. a i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji.
3. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w ust. 1 i ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
2)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, lub
3)
studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
5)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
6)
kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
4. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w okręgowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy określone w ust. 2 i ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
2)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, lub
3)
studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
5)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, lub
6)
kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
5. 
Kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego w danym typie szkoły określone w § 12 ust. 1 pkt 3-7 i ust. 2 pkt 2-4.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach posiada osoba, która:
1)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia:
a)
na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki odpowiadającym prowadzonym zajęciom, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
na kierunku lub w zakresie innym niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom lub
2)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub w § 4 pkt 2 i 4 na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub § 4 pkt 2 i 4 na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom, lub
4)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której są prowadzone świetlica szkolna lub internat, określone w § 3-7, § 12-14, § 16-18, § 20 ust. 1 lub § 26-32.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na:
a)
kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
kierunku lub w zakresie innym niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego lub
2)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku:
a)
pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach posiada również osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
3. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku:
1)
pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
innym niż określony w pkt 1 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 19, § 20 ust. 2 i § 21-23, posiada osoba, która:
1)
ukończyła jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki na kierunku innym niż pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub
4)
ukończyła studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub § 4 pkt 2 i 4 na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga określone w § 26 i ukończyła:
a)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki lub
b)
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub
c)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub
d)
kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w dowolnym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji włączającej, lub
4)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w dowolnym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki specjalnej i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej lub
b)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna, lub
c)
kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 i ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4, § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 19, § 20 ust. 2 i § 21-23, posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z:
a)
nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026) i posiada przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4, § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 19, § 20 ust. 2 i § 21-23, posiada osoba, która ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
pedagogika specjalna w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
d)
pedagogika specjalna w zakresie innym niż określony w lit. c i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii, lub
e)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie:
a)
logopedii, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii, lub
3)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone w pkt 1 i 2 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii, lub
4)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub § 4 pkt 2 i 4 w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lub § 4 pkt 2 i 4 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie logopedii lub
b)
studia podyplomowe w zakresie logopedii.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie:
a)
doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego lub
2)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego.
3. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach, o których mowa w § 17 ust. 1, § 19, § 22 i § 23, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, i ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki na kierunku innym niż pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub
5)
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub
6)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub
7)
kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4, § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 19, § 20 ust. 2 i § 21-23, posiada osoba, która ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), lub
d)
pedagogika specjalna w zakresie innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), lub
e)
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna:
a)
w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), lub
3)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone w pkt 1 i 2 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), lub
4)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej lub
b)
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), lub
c)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności terapia pedagogiczna, lub
d)
kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach i szkołach podstawowych, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4, § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1 i § 19, posiada również osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż określony w pkt 1 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub
b)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności terapia pedagogiczna, lub
c)
kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej.
3. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w szkołach ponadpodstawowych i w placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1, § 16, § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 19 i § 21-23, posiada również osoba, która ukończyła:
1)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż określony w pkt 1 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:
a)
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej lub
b)
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), lub
c)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności terapia pedagogiczna, lub
d)
kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej.
1. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 20 i § 22 ust. 4.
2. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 22 ust. 2.
1. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada osoba, która ukończyła:
1)
jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
pedagogika specjalna w zakresie innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lub
c)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie:
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub
2)
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie:
a)
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lub
3)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia:
a)
na kierunku lub w zakresie innym niż określone w pkt 1 i 2 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub
b)
na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5)
studia na kierunku fizjoterapia lub studia w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia w zakresie:
a)
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, lub
7)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie:
a)
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
innym niż określony w lit. a i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, lub
8)
studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej i posiada przygotowanie pedagogiczne.
2. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 30.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych lub w celu współorganizowania kształcenia uczniów odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada osoba, która:
1)
ukończyła jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku:
a)
pedagogika specjalna w dowolnym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)
na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c)
logopedia i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)
ukończyła studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w dowolnym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone w pkt 1 i 3 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub
5)
ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki specjalnej i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6)
ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż określony w pkt 5 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub
7)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki określone w § 3 ust. 1 lub § 4 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej.
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych za granicą i w oddziałach dziecięcych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do:
1)
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin, lub
2)
nauczania języka polskiego określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz do nauczania w oddziałach dziecięcych zgodnie z programem nauki dla oddziałów dziecięcych, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.
2. 
Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do:
1)
nauczania języka polskiego określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2)
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
3)
nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 lub ust. 2 pkt 2 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
4)
nauczania przedmiotu innego niż język polski określone w § 3 lub zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza określone w § 7 oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach za granicą zlecone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmujące przygotowanie merytoryczne do nauczania języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin, przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin i praktyki pedagogiczne w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin.
3. 
Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do nauczania:
1)
języka polskiego określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2)
języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub
3)
nauczania przedmiotu innego niż język polski określone w § 3 lub zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza określone w § 7 oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach za granicą zlecone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmujące przygotowanie merytoryczne do nauczania języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin, przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin i praktyki pedagogiczne w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin.
4. 
Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do:
1)
nauczania historii lub historii i teraźniejszości określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub
2)
nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone w § 3 i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub
3)
zajmowania stanowiska nauczyciela i ukończyła kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół za granicą przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.
5. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1-4 lub § 7.
Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia i posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Wymiar przygotowania pedagogicznego określony w § 2 pkt 5 lit. b, d i e nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.
Kwalifikacje do nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie posiada również osoba, która na podstawie przepisów dotychczasowych posiadała kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 i 5 oraz ukończyła:
1)
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej lub
2)
zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna, lub
3)
kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

1. Podstawowa znajomość języka:

1) język angielski:

a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,

- wersja iBT Home Edition - z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,

- wersja iBT Paper Edition - z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,

e) TOEIC Test - z wynikiem 785-940 pkt z modułu "Listening and Reading" oraz 310-350 pkt z modułu "Speaking and Writing" - Educational Testing Service (ETS),

f) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator", łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",

g) Pearson English International Certificate - wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 3-Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

h) Pearson Test of English Academic - wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,

i) Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 58-75 pkt,

j) Versant English Test - z wynikiem 58-68 pkt,

k) JETSET Level 5 - ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

l) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English B2,

m) ISE II, Level 1 Certificate in ESOL International - CEFR Level B2;

2) język niemiecki:

a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,

b) ÖSD Zertifikat B2, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut,

c) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Deutsch B2;

3) język francuski:

a) Diplôme d'Etudes en Langue Française DELF B2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d'études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI),

b) Diplôme d'Etudes en Langue française DELF 2nd degré, Centre international d'études pédagogiques (CIEP),

c) Diplôme de Langue Française DL B2, Alliance française (AF),

d) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Français B2;

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia,

c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri,

d) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Italiano B2;

5) język hiszpański:

a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,

c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes,

d) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Español B2.

2. Zaawansowana znajomość języka:

1) język angielski:

a) Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 6,5-7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,

- wersja iBT Home Edition - z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,

- wersja iBT Paper Edition - z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,

f) TOEIC Test - z wynikiem 945-990 pkt z modułu "Listening and Reading" oraz 360-400 pkt z modułu "Speaking and Writing" - Educational Testing Service (ETS),

g) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Expert", łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Expert",

h) Pearson English International Certificate - wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 4- Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

i) Pearson Test of English Academic - wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 76-85 pkt, Pearson Edexcel,

j) Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 76-83 pkt,

k) Versant English Test - z wynikiem 69-78 pkt,

l) JETSET Level 6 - ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

m) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C1,

n) ISE III, Level 2 Certificate in ESOL International - CEFR Level C1;

2) język niemiecki:

a) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe-Institut,

b) Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Institut,

c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz,

d) ÖSD Zertifikat C1, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch, Österreich Institut,

e) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Deutsch C1;

3) język francuski:

a) Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises DS, Alliance française (AF),

b) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d'études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI);

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), Università per Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Università per Stranieri di Perugia,

c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C1, Società Dante Alighieri;

5) język hiszpański: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Instituto Cervantes;

6) egzamin państwowy z języka obcego złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz. Urz. MEN poz. 44).

3. Biegła znajomość języka:

1) język angielski:

a) Certificate of Proficiency in English (CPE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Proficiency - ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),

b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 7,5-9,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,

c) Aptis (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,

- wersja iBT Home Edition - z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,

- wersja iBT Paper Edition - z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,

e) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Mastery", łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Mastery",

f) Pearson English International Certificate - wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 5- Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International - ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,

g) Pearson Test of English Academic - wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 86-90 pkt, Pearson Edexcel,

h) Versant Professional English Test - Level 2, z wynikiem 84-90 pkt,

i) Versant English Test - z wynikiem 79 i 80 pkt,

j) JETSET Level 7 - ocena: Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),

k) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc English C2,

l) ISE IV, Level 3 Certificate in ESOL International - CEFR Level C2;

2) język niemiecki:

a) Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,

b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut,

c) Goethe-Zertifikat C2 - Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut,

d) Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,

e) ÖSD Zertifikat C2, Österreich Institut,

f) The European Language Certificates (telc GmbH) - telc Deutsch C2;

3) język francuski:

a) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF, Centre international d'études pédagogiques (CIEP),

b) Diplôme de Hautes Etudes Françaises DHEF, Alliance française (AF),

c) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d'études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI);

4) język włoski:

a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università per Stranieri di Siena,

b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C2 (CELI 5), Università per Stranieri di Perugia,

c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C2, Societa Dante Alighieri;

5) język hiszpański:

a) Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Superior, Instituto Cervantes,

c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2, Instituto Cervantes.

4. Egzamin nauczycielski - państwowy nauczycielski egzamin z języka obcego stopnia I lub II złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych.

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2 Wymienione rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 lutego 2012 r.
3 Wymienione rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 lutego 2012 r.