§ 9. - Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. - Dz.U.2020.1289 t.j. - OpenLEX

§ 9. - Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2020 r.
§  9. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w szkołach sportowych, oddziałach sportowych w szkołach ogólnodostępnych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach mistrzostwa sportowego posiada osoba, która:
1)
ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, lub
2)
posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r., oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.