§ 3. - Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. - Dz.U.2020.1289 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2020 r.
§  3. 
1. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem § 12-24, posiada osoba, która ukończyła:
1)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub,
3)
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
2. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła:
1)
studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)
studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
3. 
Kwalifikacje do nauczania przedmiotów uzupełniających w szkołach, o których mowa w § 2 pkt 4, 6 lit. b i c oraz pkt 7 lit. b i c, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone odpowiednio w ust. 1.
4. 
Kwalifikacje do nauczania przyrody jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach, o których mowa w § 2 pkt 6 lit. b i c oraz pkt 7 lit. b i c, posiada również osoba, która ma kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii, określone w ust. 1. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego mogą być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób posiadających kwalifikacje do nauczania biologii, fizyki, geografii lub chemii.
5. 
Kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach, o których mowa w § 2 pkt 6 lit. b i c oraz pkt 7 lit. b i c, posiada również osoba, która ma kwalifikacje do nauczania historii określone w ust. 1. Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego mogą być również prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna ma kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby mają kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filologii klasycznej lub filozofii.
6. 
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych posiada również osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.