Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.893

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Na podstawie art. 402 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", szczegółowe kryteria i tryb oceny raportu z ich wykorzystania, zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie, zwanym dalej "wnioskiem", oraz w raporcie z ich wykorzystania, zwanym dalej "raportem".
§  2.  Wniosek dotyczący utrzymania:
1) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, zwanych dalej "aparaturą",
2) specjalnej infrastruktury informatycznej, zwanej dalej "infrastrukturą"

- składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki.

§  3.  Wniosek zawiera:
1) dane wnioskodawcy;
2) rodzaj i nazwę aparatury lub infrastruktury;
3) opis aparatury lub infrastruktury;
4) informację o rocznych kosztach utrzymania aparatury lub infrastruktury;
5) wnioskowaną kwotę dotacji;
6) opis planowanych zadań badawczych z wykorzystaniem aparatury lub infrastruktury, koszt ich realizacji oraz źródło finansowania;
7) uzasadnienie unikatowości aparatury lub infrastruktury w skali kraju;
8) opis znaczenia aparatury lub infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności biorąc pod uwagę kierunki określone w polityce naukowej państwa;
9) informacje dotyczące wykorzystania aparatury lub infrastruktury.
§  4. 
1.  Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, z tym że część tego wniosku zawierającą dane wnioskodawcy i oświadczenia o:
1) zgodności danych zawartych w systemie ze stanem faktycznym i prawnym,
2) wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730)

- składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra lub w postaci papierowej.

2.  Wniosek może dotyczyć przyznania środków finansowych na utrzymanie jednej aparatury albo infrastruktury.
§  5.  Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w § 2-4. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  6.  Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie aparatury uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:
1) unikatowość aparatury w skali kraju;
2) znaczenie aparatury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
3) potencjał organizacyjny i ludzki wnioskodawcy oraz doświadczenie związane z obsługą i wykorzystywaniem aparatury w prowadzeniu działalności naukowej;
4) sposób wykorzystywania aparatury do prowadzenia działalności naukowej, w szczególności liczbę projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych z wykorzystaniem tej aparatury;
5) znaczenie aparatury dla rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności naukowej;
6) wykorzystywanie aparatury do świadczenia, w tym odpłatnie, usług w zakresie działalności naukowej na rzecz podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
7) liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z aparatury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
8) zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu działalności naukowej prowadzonej z wykorzystaniem aparatury;
9) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie aparatury.
§  7. 
1.  Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie infrastruktury uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:
1) znaczenie infrastruktury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
2) wykorzystanie infrastruktury do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych zadań w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wraz z określeniem poziomu naukowego i znaczenia tych badań, prac oraz zadań dla rozwoju nauki;
3) liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z infrastruktury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
4) możliwość współfinansowania kosztów utrzymania infrastruktury z innych źródeł;
5) praktyczną użyteczność wyników prac lub zadań realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury, z uwzględnieniem rodzaju i liczby realizowanych projektów krajowych i międzynarodowych;
6) wykorzystanie infrastruktury do realizacji innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe przez podmioty spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
7) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie infrastruktury.
2.  Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie infrastruktury obejmującej komputery dużej mocy uwzględnia się kryteria, o których mowa w ust. 1, oraz:
1) wielkość udostępnianych zasobów obliczeniowych i przechowywanych danych oraz dostępność infrastruktury w roku, w którym jest składany wniosek;
2) liczbę i zróżnicowanie tematyczne wykonywanych zadań obliczeniowych w roku, w którym jest składany wniosek;
3) sumaryczny czas wykonywanych obliczeń w roku, w którym jest składany wniosek;
4) stosowane procedury kwalifikacji zadań do obliczeń pod względem ich znaczenia i efektywności oraz rozliczanie użytkowników z wykorzystanych zasobów;
5) doświadczenie wnioskodawcy w obsłudze dużej liczby użytkowników o zróżnicowanych kompetencjach.
§  8. 
1.  Oceny wniosków dokonuje zespół doradczy powołany przez ministra na podstawie art. 341 ustawy, zwany dalej "zespołem".
2.  Ocenę, o której mowa w ust. 1, sporządza się w formie listy rankingowej oddzielnie dla aparatury i infrastruktury.
3.  Lista rankingowa zawiera:
1) pozycję rankingową wniosku;
2) proponowaną do przyznania wysokość środków finansowych albo propozycję odmowy przyznania tych środków.
4.  Do listy rankingowej zespół dołącza uzasadnienie oceny każdego wniosku.
§  9. 
1.  Podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na utrzymanie aparatury lub infrastruktury, składa w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on raporty, w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 353 pkt 2 ustawy.
2.  Raport zawiera:
1) nazwę podmiotu, któremu zostały przyznane środki na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
2) rodzaj i typ aparatury lub infrastruktury oraz jej nazwę;
3) numer decyzji;
4) informację o działaniach zrealizowanych w celu utrzymania aparatury lub infrastruktury w okresie objętym raportem;
5) informację o wydatkach poniesionych na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
6) informację o bieżącym wykorzystaniu aparatury lub infrastruktury.
§  10.  Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie raporty, które są kompletne i spełniają wymagania, o których mowa w § 9. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań minister wzywa podmiot, któremu zostały przyznane środki na utrzymanie aparatury lub infrastruktury, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu.
§  11.  Oceny raportów dokonuje zespół, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) zgodności zrealizowanych zadań z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury lub infrastruktury;
2) liczebności środowiska wykorzystującego aparaturę w roku, którego dotyczy raport, a w przypadku infrastruktury - zakresu i stopnia wykorzystania infrastruktury w roku, którego dotyczy raport;
3) liczby zadań realizowanych z wykorzystaniem aparatury lub infrastruktury w okresie, którego dotyczy raport, ich poziomu naukowego i znaczenia dla rozwoju nauki;
4) wielkości środków finansowych niewykorzystanych w danym roku przechodzących na rok następny wraz z uzasadnieniem - w odniesieniu do raportu rocznego;
5) prawidłowości wykorzystania i rozliczania przyznanych dotychczas środków finansowych.
§  12.  Na podstawie oceny raportu minister uznaje zadanie określone w decyzji za:
1) wykonane;
2) wykonane nienależycie lub niewykonane, z wezwaniem do zwrotu części lub całości środków finansowych.
§  13.  Wnioski dotyczące utrzymania aparatury lub infrastruktury, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 r., składa się w terminie do dnia 31 października 2019 r.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. poz. 1462), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).