Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.874

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany, zwanej dalej "spółką", wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki wymogów w zakresie liczby funkcji pełnionych jednocześnie.
§  2.  Kryterium posiadania nieposzlakowanej opinii przez członka zarządu spółki jest spełnione, w przypadku gdy:
1) nie dopuścił się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi i etycznymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego jako członka zarządu;
2) nie pełnił i nie pełni funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej podmiotu, któremu w związku z pełnieniem tych funkcji:
a) cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu lub naruszanie interesów uczestników obrotu,
b) odmówiono udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewnia prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub klientów tego podmiotu.
§  3. 
1.  Kryterium posiadania wiedzy przez członka zarządu spółki jest spełnione, w przypadku gdy wykazuje szczegółową znajomość zagadnień związanych z zakresem obowiązków, które mają być przez niego wykonywane, oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez spółkę działalności i ryzyka związanego z tą działalnością oraz:
1) spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta,
c) posiada tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych,
d) ukończył studia Master of Business Administration (MBA),
e) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
f) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
g) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
h) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów albo
2) posiada wiedzę w zakresie:
a) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
b) zarządzania ryzykiem,
c) zgodności działalności spółki prowadzącej rynek regulowany oraz tego rynku z prawem,
d) audytu wewnętrznego,
e) technologii i bezpieczeństwa informacyjnego,
f) lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków - w przypadku gdy spółka prowadzi działalność na takich rynkach,
g) obrotu instrumentami finansowymi,
h) planowania strategicznego,
i) zarządzania spółką,
j) zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup - w przypadku gdy spółka zarządza takimi grupami.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kryterium posiadania wiedzy przez członka zarządu spółki jest spełnione, jeżeli posiada wiedzę przynajmniej w jednym zakresie wskazanym w tym przepisie, pod warunkiem że pozostali członkowie zarządu spółki posiadają wiedzę w pozostałym zakresie.
§  4.  Kryterium posiadania kompetencji przez członka zarządu spółki jest spełnione w przypadku zdobycia, w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 5, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 3.
§  5.  Kryterium posiadania doświadczenia przez członka zarządu spółki jest spełnione, w przypadku gdy jego staż pracy pozwala na wykonywanie czynności zarządczych w spółce.
§  6. 
1.  Kryterium w zakresie liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki, jest spełnione, w przypadku gdy jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu.
2.  Za wystarczającą uznaje się ilość czasu poświęconą sprawowaniu funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki, w przypadku gdy:
1) liczba oraz rodzaj funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność,
2) wielkość innego podmiotu, w którym członek zarządu lub rady nadzorczej sprawuje funkcję, poziom skomplikowania jego działalności oraz położenie geograficzne,
3) liczba funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny,
4) charakter funkcji sprawowanych przez członka zarządu lub rady nadzorczej w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań,
5) ilość czasu poświęcana innym funkcjom sprawowanym w związku z działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną członka zarządu lub rady nadzorczej

- pozwala członkowi zarządu lub rady nadzorczej spółki na realizację zadań oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez spółkę działalności, ryzyka związanego z tą działalnością oraz strategii zarządzania ryzykiem.

§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).