Szczegółowe dane umieszczane w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2255

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa

Na podstawie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 i 1681) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe dane umieszczane w:
1)
deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą",
2)
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 1c ustawy,
3)
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy,
4)
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 3a ustawy,
5)
informacjach, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy

- przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

Szczegółowe dane umieszczane w:
1)
deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 1c ustawy, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 3a ustawy, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
informacjach, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWE DANE UMIESZCZANE W DEKLARACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 1650 I 1681)

1. Wskazanie, czy dokument jest deklaracją czy korektą deklaracji.

2. Wskazanie okresu: miesiąca oraz roku, za który jest składana deklaracja albo korekta deklaracji.

3. Oznaczenie producenta lub handlowca składającego deklarację albo korektę deklaracji przez podanie danych, o których mowa w art. 22 ust. 3b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą", w tym kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta.

4. Dane dotyczące wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw oraz wielkości produkcji paliw, struktury produkcji i przywozu paliw, ilości ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, wyrażone w jednostkach wagowych [t] dla ropy naftowej, gazu płynnego (LPG) i ciężkiego oleju opałowego oraz w jednostkach objętościowych [m3] dla paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) i ciężkich olejów opałowych, z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku:

1) ropa naftowa lub rodzaj paliwa;

2) kod CN przypisany do ropy naftowej lub rodzaju paliwa;

3) wielkość przywozu ropy naftowej lub paliw, w podziale na rodzaje paliw;

4) wielkość produkcji paliw, z uwzględnieniem pomniejszeń dla danego rodzaju paliwa określonych w art. 21b ust. 2a-3 i 5a-6 ustawy, w podziale na rodzaje paliw;

5) łączna ilość ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, w podziale na rodzaje paliw oraz z podaniem ilości:

a) ropy naftowej lub paliw wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na rodzaje paliw,

b) paliw, w podziale na rodzaje paliw przeznaczonych na międzynarodowy bunkier morski,

c) paliw, w podziale na rodzaje paliw wyprodukowanych z olejów odpadowych,

d) ropy naftowej lub paliw, w podziale na rodzaje paliw przeznaczonych na odtworzenie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,

e) paliw, w podziale na rodzaje paliw przeznaczonych przez producenta na zużycie własne w procesie technologicznym przerobu ropy naftowej,

f) paliw wyprodukowanych z ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL) i innych węglowodorów wydobytych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z obszaru morskiego należącego do wyłącznej strefy ekonomicznej,

g) biokomponentów dodanych do paliw przez producenta w procesie ich produkcji.

5. Szczegółowe dane o tworzonych i utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania:

1) ilość ropy naftowej lub paliw, w podziale na rodzaje paliw;

2) jednostka miary, w której wyrażona jest ilość ropy naftowej lub paliw;

3) ilość ropy naftowej lub paliw, utrzymywanych w magazynach własnych;

4) ilość ropy naftowej lub paliw, utrzymywanych na podstawie umowy o magazynowanie, o której mowa w art. 10

ustawy;

5) ilość ropy naftowej lub paliw, utrzymywanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 ustawy;

6) nazwa magazynu oraz adres miejsca magazynowania.

6. Szczegółowe dane o utrzymywanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania:

1) ilość ropy naftowej lub paliw, w podziale na rodzaje paliw;

2) jednostka miary, w której wyrażona jest ilość ropy naftowej lub paliw;

3) nazwa magazynu oraz adres miejsca magazynowania.

7. Szczegółowe dane dotyczące wysokości opłaty zapasowej:

1) ilość danego rodzaju paliwa, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) i ciężkich olejów opałowych, stanowiąca podstawę obliczenia wysokości opłaty zapasowej, wyrażona w jednostkach objętościowych [m3];

2) ilość danego rodzaju paliwa stanowiąca podstawę obliczenia wysokości opłaty zapasowej, wyrażona w jednostkach wagowych [t];

3) łączna ilość paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), stanowiąca podstawę obliczenia wysokości opłaty zapasowej, wyrażona w jednostkach wagowych [t];

4) łączna ilość gazu płynnego (LPG) stanowiąca podstawę obliczenia wysokości opłaty zapasowej, wyrażona w jednostkach wagowych [t];

5) łączna ilość paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), stanowiąca podstawę obliczenia wysokości opłaty zapasowej, wyrażona w tonach ekwiwalentu ropy naftowej;

6) wysokość należnej opłaty zapasowej dla paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG);

7) wysokość należnej opłaty zapasowej dla gazu płynnego (LPG);

8) łączna wysokość należnej opłaty zapasowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWE DANE UMIESZCZANE W INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 22 UST. 1C USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 1650 I 1681)

1. Wskazanie, czy dokument jest informacją czy korektą informacji.

2. Wskazanie okresu: miesiąca oraz roku, za który jest składana informacja albo korekta informacji.

3. Oznaczenie przedsiębiorcy składającego informację albo korektę informacji przez podanie danych, o których mowa w art. 22 ust. 3b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą", w tym kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta.

4. Informacja o magazynowanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz magazynowanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw:

1) rodzaj magazynowanych zapasów ropy naftowej lub paliw;

2) ropa naftowa lub rodzaj paliwa, wraz z kodem CN przypisanym do ropy naftowej lub rodzaju paliwa, będących przedmiotem usługi magazynowania;

3) ilość ropy naftowej lub paliw, będących przedmiotem poszczególnych usług magazynowania, wyrażona w jednostkach wagowych [t] dla ropy naftowej, gazu płynnego (LPG), ciężkiego oleju opałowego oraz w jednostkach objętościowych [m3] dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) i ciężkich olejów opałowych;

4) oznaczenie umowy, o której mowa w art. 10, art. 11 lub art. 11a ust. 5 ustawy;

5) nazwa magazynu oraz adres miejsca magazynowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWE DANE UMIESZCZANE W INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 22 UST. 3 USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 1650 I 1681)

1. Wskazanie, czy dokument jest informacją czy korektą informacji.

2. Wskazanie roku, którego dotyczy składana informacja albo korekta informacji.

3. Oznaczenie przedsiębiorcy składającego informację albo korektę informacji przez podanie danych, o których mowa w art. 22 ust. 3b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą", w tym kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta.

4. Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest obowiązany w danym roku kalendarzowym:

1) wskazanie, czy informacja dotyczy ropy naftowej lub paliw, w podziale na rodzaje paliw;

2) łączna ilość zapasów obowiązkowych ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL) lub półproduktów rafineryjnych, lub danego rodzaju paliw wymaganych do utrzymywania w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego;

3) rzeczywisty współczynnik uzysku paliw w poprzednim roku kalendarzowym [%], w podziale na rodzaje paliw - w przypadku producentów;

4) maksymalny współczynnik uzysku paliw w poprzednim roku kalendarzowym [%], w podziale na rodzaje paliw - w przypadku producentów;

5) średnie wartości gęstości paliw w poprzednim roku kalendarzowym - w przypadku producentów;

6) łączna wielkość produkcji paliw danego rodzaju, z uwzględnieniem art. 5 ust. 3i ustawy, za poprzedni rok kalendarzowy;

7) łączna ilość ropy naftowej lub danego rodzaju paliw pochodzących z przywozu lub wprowadzonych na rynek krajowy z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w wyniku interwencyjnego uwolnienia zapasów obowiązkowych;

8) łączna wielkość wywozu, o którym mowa w art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy, ropy naftowej lub danego rodzaju paliwa;

9) łączna wielkość pomniejszeń, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 2-7 ustawy, dla ropy naftowej lub danego rodzaju paliw;

10) łączna wielkość produkcji i przywozu paliw oraz ilości paliw wprowadzonych na rynek krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku interwencyjnego uwolnienia zapasów pomniejszona o ilości paliw lub biokomponentów, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;

11) łączna wielkość przywozu ropy naftowej oraz ilości ropy naftowej wprowadzonej na rynek krajowy z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w wyniku interwencyjnego uwolnienia zapasów pomniejszona o ilość ropy naftowej wykorzystanej do produkcji paliw w poprzednim roku kalendarzowym oraz ilości ropy naftowej, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;

12) ilość ropy naftowej utrzymywanej zamiennie za paliwa;

13) łączna ilość zapasów obowiązkowych paliw, w podziale na rodzaje paliw, do utworzenia w danym roku kalendarzowym;

14) ilość zapasów obowiązkowych ropy naftowej do utworzenia w danym roku kalendarzowym;

15) ilość zapasów obowiązkowych paliw, w podziale na rodzaje paliw, w danym roku kalendarzowym, utrzymywanych w danym rodzaju paliwa;

16) ilość zapasów obowiązkowych paliw, w podziale na rodzaje paliw, w danym roku kalendarzowym, do wytworzenia z ropy naftowej utrzymywanej zamiennie za paliwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SZCZEGÓŁOWE DANE UMIESZCZANE W INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 22 UST. 3A USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 1650 I 1681)

1. Wskazanie, czy dokument jest informacją czy korektą informacji.

2. Wskazanie roku, za który jest składana informacja albo korekta informacji.

3. Oznaczenie producenta składającego informację albo korektę informacji przez podanie danych, o których mowa w art. 22 ust. 3b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w tym kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta.

4. Rzeczywiste współczynniki uzysku paliw z przerobionej ropy naftowej:

1) współczynnik uzysku benzyn silnikowych [%];

2) współczynnik uzysku benzyn lotniczych [%];

3) współczynnik uzysku paliw typu benzynowego do silników odrzutowych [%];

4) współczynnik uzysku olejów napędowych, w tym lekkich olejów opałowych [%];

5) współczynnik uzysku paliw typu nafty do silników odrzutowych [%];

6) współczynnik uzysku innych rodzajów nafty [%];

7) współczynnik uzysku ciężkich olejów opałowych [%];

8) współczynnik uzysku gazu płynnego (LPG) [%].

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SZCZEGÓŁOWE DANE UMIESZCZANE W INFORMACJACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 1650 I 1681)

1. Wskazanie, czy dokument jest informacją czy korektą informacji.

2. Wskazanie okresu, za który jest składana informacja albo korekta informacji.

3. Oznaczenie przedsiębiorcy składającego informację albo korektę informacji zawierające nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby, w tym kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych, o ile taki numer posiada, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu, o ile taki numer posiada, osoby podpisującej informację albo korektę informacji.

4. Informacje objęte deklaracją, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą".

5. Informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1c ustawy.

6. Informacje o planowanej przez producentów produkcji paliw lub o zakontraktowanym lub planowanym przez handlowców przywozie ropy naftowej lub paliw oraz planowanej ich sprzedaży w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu, w podziale na rodzaj tych paliw, wraz z kodem CN przypisanym do ropy naftowej lub paliwa.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).