Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

Na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
2) emitencie - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;
3) certyfikacie inwestycyjnym - rozumie się przez to certyfikat inwestycyjny emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego nie będzie oferowany w drodze oferty publicznej ani dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzony do alternatywnego systemu obrotu;
4) certyfikacie inwestycyjnym związanym z subfunduszem - rozumie się przez to certyfikat inwestycyjny emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty z wydzielonymi subfunduszami;
5) sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089).
§  2.  Warunki emisji powinny zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie i innych wskazanych w rozporządzeniu podmiotach oraz o certyfikatach inwestycyjnych objętych warunkami emisji.
§  3.  Warunki emisji sporządza się w języku polskim.
§  4.  W treści warunków emisji skróty oraz sformułowania zawodowe (profesjonalne), które mogą być niejasne dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych niezwiązanych zawodowo z działalnością emitenta lub z rynkiem kapitałowym, powinny zostać zdefiniowane w rozdziale "Załączniki" jako ostatni punkt warunków emisji.
§  5.  Wszelkie informacje stanowiące treść warunków emisji zamieszcza się według kolejności określonej w rozporządzeniu. Jeżeli wymóg przedstawienia określonych danych nie ma zastosowania, w treści warunków emisji powinno to zostać wyraźnie wskazane.
§  6. 
1.  Informacje finansowe przedstawione w warunkach emisji należy ujawniać w tysiącach złotych, chyba że charakter i istotność pozycji wymagają innej dokładności. W takim przypadku w nazwie pozycji należy określić, z jaką dokładnością ujawnia się poszczególne informacje.
2.  Informacje podlegające przeliczeniu na euro i ujawnieniu w warunkach emisji przelicza się na euro według następujących zasad:
1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na euro według średniego kursu ogłoszonego dla tej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy;
2) poszczególne pozycje rachunku wyniku z operacji przelicza się na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje podlegające przeliczeniu, na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego;
3) różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i 2, wykazuje się jako oddzielną pozycję kapitału własnego "różnice kursowe z przeliczenia waluty".
3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do emitentów, którzy zgodnie z art. 13 ustawy wyceniają aktywa i ustalają wartość zobowiązań w walucie obcej.
§  7. 
1.  Warunki emisji składają się z następujących części:
1) "Wstępu";
2) rozdziału "Czynniki ryzyka";
3) rozdziału "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w warunkach emisji";
4) rozdziału "Dane o emisji";
5) rozdziału "Dane o emitencie";
6) rozdziału "Dane o działalności emitenta oraz o depozytariuszu";
7) rozdziału "Dane o towarzystwie, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach" albo rozdziału "Dane o towarzystwie, zarządzającym z UE, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach" - w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, emitentem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE;
8) rozdziału "Oceny emitenta";
9) rozdziału "Sprawozdanie finansowe";
10) rozdziału "Informacje dodatkowe";
11) rozdziału "Załączniki".
2.  W przypadku pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych emitenta w warunkach emisji nie zamieszcza się rozdziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.
§  8. 
1.  We "Wstępie" zamieszcza się:
1) tytuł "Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych";
2) nazwę, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej, a także:
a) oznaczenie subfunduszy - w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,
b) nazwę funduszu podstawowego - w przypadku funduszu powiązanego;
3) rodzaj, konstrukcję i typ funduszu, liczbę, rodzaj i oznaczenie emisji certyfikatów inwestycyjnych oferowanych na podstawie warunków emisji;
4) cenę emisyjną oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, szacunkowe koszty emisji ponoszone przez emitenta oraz rzeczywiste wpływy emitenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo sposób ustalenia ceny emisyjnej oraz tryb i termin jej podania do wiadomości osób, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów, albo do publicznej wiadomości;
5) określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, wskazanie miejsc i sposobu przyjmowania zapisów, określenie zasad przydziału oferowanych certyfikatów inwestycyjnych;
6) wskazanie głównych czynników ryzyka wraz ze wskazaniem miejsca zamieszczenia w warunkach emisji punktu zawierającego ich szczegółowy opis;
7) wskazanie, że emisja certyfikatów inwestycyjnych odbywa się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji, jak również że warunki emisji oraz informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego - o ile informacja ta jest sporządzona, są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o ofercie i emitencie;
8) wskazanie liczby certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwy serii oraz liczby certyfikatów inwestycyjnych danej serii;
9) datę i miejsce sporządzenia warunków emisji, z oznaczeniem daty ważności warunków emisji oraz daty, do której informacje aktualizujące warunki emisji zostały zamieszczone w ich treści;
10) określenie form, miejsc i terminów, w których warunki emisji oraz załączniki i inne wskazane dokumenty będą udostępnione publicznie;
11) wskazanie trybu, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w warunkach emisji, w okresie ich ważności, będą podawane do wiadomości osób, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów, albo do publicznej wiadomości;
12) określenie zakresu informacji o działalności emitenta, udostępnionych uczestnikom w trakcie roku obrotowego, w przypadku gdy emitent podjął decyzję o udostępnianiu tych informacji;
13) spis treści zawierający listę rozdziałów i podstawowych punktów warunków emisji.
2.  W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6 i 8, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
§  9. 
1.  W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się:
1) opis czynników ryzyka dla nabywcy certyfikatu inwestycyjnego, w szczególności wskazanie czynników związanych bezpośrednio z polityką inwestycyjną emitenta, w tym jego lokatami, oraz ograniczeniami w zbywalności certyfikatów inwestycyjnych, a także opis sposobu zarządzania czynnikami ryzyka;
2) informację o konieczności zapoznania się z treścią statutu funduszu dla oceny ryzyka związanego z nabywaniem certyfikatów inwestycyjnych;
3) wskazanie zasad ustalania ceny emisyjnej oferowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz w przypadku kolejnej emisji ewentualnej różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne;
4) wskazanie sposobu dokonywania lokat w okresie dostosowania aktywów funduszu do wymogów ustawy oraz statutu funduszu w związku z tworzeniem portfela inwestycyjnego funduszu zgodnie z art. 157 ust. 3 ustawy;
5) wskazanie zasad zbywania składników lokat w okresie 36 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie likwidacji funduszu.
2.  Opis czynników ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje, o ile występują, w szczególności następujące ryzyka:
1) ryzyko rynkowe;
2) ryzyko kredytowe;
3) ryzyko walutowe;
4) ryzyko otoczenia makroekonomicznego;
5) ryzyko koncentracji sektorowej i geograficznej lokat;
6) ryzyko związane z wypłatą dochodów funduszu;
7) ryzyko płynności;
8) ryzyko kontrahentów emitenta;
9) ryzyko niedojścia do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych;
10) ryzyko nieprzydzielenia certyfikatów inwestycyjnych;
11) ryzyko przeprowadzenia kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych;
12) ryzyko braku płynności certyfikatów inwestycyjnych;
13) ryzyko zmiany warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych;
14) ryzyko wykupu certyfikatów inwestycyjnych;
15) ryzyko rozwiązania emitenta w czasie jego trwania;
16) ryzyko zmiany statutu funduszu;
17) ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej AFI;
18) ryzyko niewypłacalności podmiotów, które emitują instrumenty finansowe będące przedmiotem lokat emitenta.
3.  W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-5, zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu.
4.  W przypadku emitenta będącego funduszem powiązanym zamieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące również funduszu podstawowego.
§  10. 
1.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w warunkach emisji" zamieszcza się imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w warunkach emisji oraz firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu, w imieniu którego działają, a także ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności. Oświadczenie o odpowiedzialności powinno stwierdzać, że informacje zawarte w warunkach emisji są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w warunkach emisji jest wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, a także że wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w warunkach emisji, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe.
2.  Jeżeli za poszczególne części warunków emisji są odpowiedzialne różne osoby, w informacjach, o których mowa w ust. 1, należy wskazać, za którą część warunków emisji odpowiada dana osoba.
3.  Podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w warunkach emisji mogą być odtwarzane mechanicznie.
§  11. 
1.  W rozdziale "Dane o emisji" zamieszcza się informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem emisji, w tym:
1) szczegółowe określenie rodzaju certyfikatów inwestycyjnych;
2) szczegółowe określenie liczby, ceny emisyjnej, szacunkowych kosztów emisji ponoszonych przez emitenta oraz wpływów emitenta, a także opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) szczegółowe określenie rodzajów kosztów emisji ponoszonych przez emitenta, ze wskazaniem ich wysokości w podziale na rodzaje oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych emitenta;
4) określenie podstawy prawnej emisji certyfikatów inwestycyjnych, ze wskazaniem:
a) organu uprawnionego do podjęcia decyzji o emisji certyfikatów inwestycyjnych,
b) daty i formy oświadczenia o emisji;
5) wskazanie:
a) praw z certyfikatów inwestycyjnych i terminu ich realizacji,
b) czy certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii reprezentują różne prawa majątkowe,
c) czy certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane, z określeniem sposobu uprzywilejowania,
d) ograniczeń zbywalności certyfikatów inwestycyjnych imiennych,
e) czy dotychczasowym uczestnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji funduszu;
6) informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi;
7) wskazanie podmiotu, który zobowiązał się w umowie z towarzystwem lub emitentem do objęcia na własny rachunek całości lub części certyfikatów będących przedmiotem emisji, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania, z określeniem liczby certyfikatów inwestycyjnych, jakie podmiot ten zobowiązał się objąć, oraz wysokości opłat stałych i prowizji dla tego podmiotu z tego tytułu;
8) określenie zasad dystrybucji oferowanych certyfikatów inwestycyjnych, w tym co najmniej wskazanie:
a) podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, pośredniczącego w prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne, wraz ze wskazaniem:
firmy (nazwy), siedziby i adresu tego podmiotu,
zakresu jego obowiązków w związku z prowadzeniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne oraz wynikających z tego praw uczestników funduszu,
zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem,
b) zasad, miejsc, terminów i sposobów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej,
c) terminów i szczegółowych zasad przydziału certyfikatów, w tym zasad przydziału certyfikatów w zamian za wniesione do funduszu papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy,
d) zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot,
e) trybu, w jakim informacje o dojściu lub niedojściu emisji do skutku będą podawane do wiadomości osób, do których została skierowana propozycja nabycia certyfikatów, albo do publicznej wiadomości,
f) sposobu i terminu zwrotu dokonanych wpłat na certyfikaty inwestycyjne w przypadku niedojścia emisji do skutku;
9) określenie ponoszącego koszty (towarzystwo lub osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne) związane z wyceną praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy, a także z zawarciem umowy przenoszącej te prawa;
10) wskazanie przypadków, w których towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez depozytariusza i pożytkami, jakie te wpłaty przyniosły;
11) wskazanie sposobu i szczegółowych warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu to przewiduje;
12) wskazanie miejsc w statucie emitenta, w których są przedstawione:
a) rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających emitenta,
b) przesłanki, tryb i warunki wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i sposób dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów inwestycyjnych,
c) szczegółowe kwestie związane z ewentualnym wypłacaniem przez emitenta na rzecz uczestników funduszu dochodów lub przychodów ze zbycia lokat.
2.  W przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się odrębnie dla każdej emisji certyfikatów związanych z każdym subfunduszem.
§  12.  W rozdziale "Dane o emitencie" zamieszcza się:
1) nazwę, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej, adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej, a jeżeli fundusz zmieniał nazwę - również nazwy używane poprzednio, a także:
a) oznaczenie subfunduszy - w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,
b) nazwę funduszu podstawowego - w przypadku funduszu powiązanego;
2) wskazanie czasu, na jaki emitent został utworzony;
3) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których emitent został utworzony;
4) wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie emitenta do właściwego rejestru.
§  13. 
1.  W rozdziale "Dane o działalności emitenta oraz o depozytariuszu" zamieszcza się:
1) zwięzłe omówienie celów inwestycyjnych emitenta oraz wskazanie miejsc w statucie emitenta, w których są przedstawione zasady dywersyfikacji oraz kryteria doboru lokat;
2) zwięzły opis polityki inwestycyjnej emitenta, w tym:
a) informacje o typach lokat oraz szacunkowym udziale poszczególnych typów lokat w portfelu inwestycyjnym emitenta, w zakresie:
papierów wartościowych,
wierzytelności,
udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
walut,
instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych,
praw majątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczonych do obrotu na giełdach towarowych,
instrumentów rynku pieniężnego,
depozytów,
jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych,
tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą,
praw własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
użytkowania wieczystego,
praw własności lub współwłasności statków morskich,
b) informacje o inwestycjach o podwyższonym ryzyku, z uwzględnieniem:
kryteriów wyboru przedsiębiorstw,
przewidywanego zaangażowania kapitałowego w poszczególne rodzaje przedsiębiorstw,
polityki emitenta w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w tym opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstw,
przewidywanych sposobów zakończenia inwestycji,
c) informacje o polityce inwestycyjnej emitenta w zakresie:
zaciągania pożyczek na cele funduszu,
udzielania pożyczek,
udzielania gwarancji,
emisji obligacji,
zasad stosowania dźwigni finansowej AFI, w tym informacje o jej maksymalnym poziomie, jaki może być stosowany przez emitenta,
d) informacje o strukturze portfela inwestycyjnego ze względu na płynność inwestycji,
e) informacje o strukturze portfela inwestycyjnego w ujęciu branżowym i geograficznym, z określeniem branż i rejonów geograficznych najistotniejszych z punktu widzenia polityki inwestycyjnej funduszu;
3) wskazanie miejsca w statucie funduszu, w którym znajduje się omówienie stosowanego przez fundusz sposobu dokonywania wyceny aktywów;
4) opis procedur, na podstawie których fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną;
5) opis zarządzania płynnością;
6) wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b ustawy;
7) informacje o depozytariuszu, w tym:
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,
b) wskazanie, czy depozytariusz jest podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa lub zarządzającego z UE, wraz z opisem charakteru powiązań,
c) wskazanie zakresu obowiązków depozytariusza wobec uczestników funduszu,
d) opis obowiązków depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników funduszu wobec towarzystwa lub zarządzającego z UE, w tym zasady wytaczania przez depozytariusza na rzecz uczestników funduszu powództwa, o którym mowa w art. 72a ust. 1 ustawy;
8) informacje o podmiocie, o którym mowa w:
a) art. 81i ustawy, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu, wraz z opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z tego przekazania, w tym:
firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,
b) art. 81j ustawy, któremu przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu, wraz z opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z tego przekazania, w tym:
firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
zakres usług świadczonych na rzecz funduszu;
9) informacje o zakresie i zasadach odpowiedzialności depozytariusza oraz podmiotów, o których mowa w pkt 8, za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 72 ust. 1, art. 72a i art. 81i ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu.
2.  W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
3.  W przypadku emitenta będącego funduszem powiązanym informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się również w odniesieniu do funduszu podstawowego.
§  14. 
1.  W rozdziale "Dane o towarzystwie, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach" zamieszcza się:
1) firmę (nazwę), siedzibę i adres towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej;
2) datę zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo;
3) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane;
4) opis praw i obowiązków towarzystwa względem uczestników funduszu;
5) określenie wysokości kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokości składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy;
6) dane dotyczące utrzymania kapitału własnego towarzystwa na poziomie wymaganym przepisami ustawy w okresie ostatnich 3 lat;
7) informacje o zwiększeniu kapitału własnego albo o umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 50 ust. 4a ustawy;
8) dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa lub akcji w jego kapitale zakładowym, ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz w kapitale zakładowym towarzystwa, ze wskazaniem:
a) firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca zamieszkania,
b) rodzaju i liczby posiadanych akcji oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podziałem na posiadane bezpośrednio i pośrednio,
c) prowadzonej działalności gospodarczej;
9) imiona i nazwiska:
a) członków zarządu towarzystwa, ze wskazaniem funkcji pełnionych w zarządzie,
b) członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem jej przewodniczącego,
c) osób fizycznych odpowiedzialnych w towarzystwie za zarządzanie funduszem, w tym portfelem inwestycyjnym lub jego częścią;
10) informacje o osobach, o których mowa w pkt 9, dotyczące:
a) funkcji pełnionych przez osoby poza towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu,
b) posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem towarzystwa, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna;
11) zwięzłą informację na temat rodzajów i typów funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez towarzystwo;
12) dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią:
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej tego podmiotu,
b) podstawę uprawnień do wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu,
c) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,
d) wskazanie imion, nazwisk oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych zatrudnionych w tym podmiocie do czynności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
13) dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, 2a, 3 i 3a oraz art. 46b ust. 1 i 2 ustawy, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią lub zarządzanie ryzykiem funduszu:
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres tego podmiotu wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,
b) formę prawną, w której jest prowadzona działalność gospodarcza,
c) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany,
d) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej,
e) podstawę uprawnień do wykonywania zleconych czynności, w tym informację o dacie uzyskania wymaganego przepisami prawa zezwolenia, a w przypadku braku wymaganego zezwolenia - informację o dacie uzyskania zgody Komisji na zawarcie umowy, której przedmiotem jest wykonywanie zleconych czynności,
f) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,
g) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób odpowiedzialnych za wykonywanie zleconych czynności, z opisem ich kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i przebiegu pracy zawodowej,
h) opis powiązań tego podmiotu oraz osób fizycznych, działających w jego imieniu, z funduszem, towarzystwem i depozytariuszem;
14) dane dotyczące podmiotu, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub jego częścią na podstawie art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46 ust. 10 ustawy:
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres tego podmiotu wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,
b) formę prawną, w której jest prowadzona działalność gospodarcza,
c) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany,
d) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej,
e) podstawę uprawnień do wykonywania zleconych czynności, w tym informację o dacie uzyskania wymaganego przepisami prawa zezwolenia, a w przypadku braku wymaganego zezwolenia - informację o dacie uzyskania zgody Komisji na zawarcie umowy, której przedmiotem jest wykonywanie zleconych czynności,
f) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,
g) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób odpowiedzialnych za wykonywanie zleconych czynności, z opisem ich kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i przebiegu pracy zawodowej,
h) opis powiązań tego podmiotu oraz osób fizycznych, działających w jego imieniu, z funduszem, towarzystwem i depozytariuszem;
15) dane dotyczące prime brokera będącego kontrahentem emitenta:
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres tego podmiotu,
b) podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności;
16) dane dotyczące podmiotu, któremu przekazano wykonywanie czynności zarządzania ryzykiem funduszu na podstawie art. 45a ust. 4b lub 4c oraz art. 46b ust. 3 ustawy:
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres tego podmiotu wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,
b) formę prawną, w której jest prowadzona działalność gospodarcza,
c) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany.
d) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej,
e) podstawę uprawnień do wykonywania zleconych czynności, w tym informację o dacie uzyskania wymaganego przepisami prawa zezwolenia, a w przypadku braku wymaganego zezwolenia informację o dacie uzyskania zgody Komisji na zawarcie umowy, której przedmiotem jest wykonywanie zleconych czynności,
f) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,
g) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób odpowiedzialnych za wykonywanie zleconych czynności, z opisem ich kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i przebiegu pracy zawodowej,
h) opis powiązań tego podmiotu oraz osób fizycznych, działających w jego imieniu, z funduszem, towarzystwem i depozytariuszem.
2.  W rozdziale "Dane o towarzystwie, zarządzającym z UE, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach" zamieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, pkt 9 lit. a i b oraz pkt 11-16, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 10, dotyczące osób, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a i b, a także:
1) firmę (nazwę), kraj siedziby, siedzibę i adres zarządzającego z UE, z podaniem numerów telekomunikacyjnych, adresu głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej;
2) datę uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego z UE, ze wskazaniem nazwy oraz adresu organu nadzoru w państwie macierzystym wraz z informacją o państwach, w których zarządzający z UE jest uprawniony do prowadzenia działalności;
3) wysokość kapitału własnego zarządzającego z UE, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy;
4) dane dotyczące utrzymania kapitału własnego zarządzającego z UE na poziomie wymaganym przepisami prawa w okresie ostatnich 3 lat;
5) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec zarządzającego z UE, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy zarządzającego z UE posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów;
6) imiona i nazwiska:
a) osób odpowiedzialnych za zarządzanie zarządzającym z UE, ze wskazaniem pełnionych funkcji,
b) osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami zarządzającymi zarządzającym z UE, ze wskazaniem pełnionych funkcji,
c) osób fizycznych odpowiedzialnych w zarządzającym z UE za zarządzanie funduszem;
7) informacje o funkcjach pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 6, poza zarządzającym z UE, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu;
8) zwięzłą informację na temat rodzajów i typów funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez zarządzającego z UE.
3.  W przypadku gdy towarzystwo na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b ustawy, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich spraw oraz równocześnie nie zarządza innym funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani zbiorczym portfelem papierów wartościowych, a także nie posiada zezwolenia Komisji na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w rozdziale "Dane o towarzystwie, zarządzającym z UE, osobach zarządzających i znaczących akcjonariuszach" nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 i 11.
§  15.  W rozdziale "Oceny emitenta" zamieszcza się ocenę istotnych czynników oraz nietypowych zdarzeń, mających wpływ na wyniki z działalności operacyjnej emitenta, za okres sprawozdawczy ujawniony w rozdziale "Sprawozdanie finansowe", z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub zdarzeń na osiągnięte wyniki.
§  16.  W rozdziale "Sprawozdanie finansowe" zamieszcza się:
1) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o sprawozdaniu finansowym emitenta za ostatni rok obrotowy;
2) określenie źródeł informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego zamieszczonego w warunkach emisji oraz opinii, o której mowa w pkt 1;
3) wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do euro, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, a w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
b) kursu średniego w okresie sprawozdawczym, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym;
4) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu i rachunku wyniku z operacji, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych dla tego przeliczenia;
5) sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało ono sporządzone, obejmujące dane porównawcze oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
6) wskazanie miejsca, gdzie można zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi emitenta za poprzednie okresy obrotowe;
7) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu;
8) wskazanie firmy (nazwy), siedziby i adresu podmiotu, któremu towarzystwo albo zarządzający z UE - w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy, zarządza funduszem i prowadzi jego sprawy, zlecili prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu;
9) dane o podmiocie innym niż zarządzające funduszem towarzystwo albo zarządzający z UE, któremu powierzono czynności wyceny aktywów funduszu, w tym:
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,
b) zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,
c) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialni.
§  17.  W rozdziale "Informacje dodatkowe" zamieszcza się inne niż określone w § 8-16 dane, mające według emitenta znaczenie dla planowanej emisji.
§  18.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1) odpis z właściwego rejestru podmiotu, któremu zlecono zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią;
2) odpis z właściwego rejestru podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności zarządzania ryzykiem funduszu;
3) wskazanie miejsc, w których można zapoznać się ze statutem funduszu;
4) definicje i skróty.
§  19.  W przypadku drugiej i następnych emisji w warunkach emisji zamieszcza się odpowiednio informacje określone w § 8-18, a ponadto w rozdziale "Dane o emisji" - informację o liczbie certyfikatów dotychczas wyemitowanych oraz o liczbie certyfikatów wykupionych przez fundusz.
§  20.  W przypadku gdy fundusz, o którym mowa w art. 183 ustawy, zawarł umowę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. poz. 1546), w warunkach emisji zamieszcza się wskazanie firmy (nazwy), siedziby i adresu wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej podmiotu, z którym fundusz sekurytyzacyjny zawarł umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności.
§  21.  Rozporządzenie ma zastosowanie do warunków emisji sporządzonych po raz pierwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  22.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (Dz. U. z 2012 r. poz. 28).
§  23.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CENA EMISYJNA

Certyfikaty

inwestycyjne

Cena emisyjna

Szacunkowe koszty emisji

ponoszone przez emitenta

Rzeczywiste wpływy

emitenta

Na jednostkę

Razem

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OFEROWANE CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Certyfikaty

inwestycyjne

Liczba

Cena

emisyjna

Szacunkowe koszty

emisji ponoszone

przez emitenta

Wpływy

emitenta

Opłaty manipulacyjne

pobierane przy zapisach

na certyfikaty inwestycyjne

1

2

3

4

5 = (2 × 3) – 4

6

Na jednostkę

Razem

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).