Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.10.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2002 r.
w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczególny tryb i warunki wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od:
a) ceny rzeczy oznaczonych co do gatunku,
b) ceny określonych rodzajów energii, mierników oraz limitów wielkości produkcji,
c) kursów walut i stóp procentowych,
2) kryteria, jakie muszą spełniać te prawa, aby mogły być przedmiotem obrotu, oraz
3) warunki, jakie w takim przypadku są obowiązane spełniać osoby zobowiązane do wykonania świadczeń wynikających z tych praw.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
2) ustawie - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1351 i Nr 154, poz. 1799 i 1800),
3) giełdzie - rozumie się przez to spółkę akcyjną prowadzącą giełdę towarową, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy,
4) izbie rozrachunkowej - rozumie się przez to giełdową izbę rozrachunkową,
5) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
6) prawach majątkowych - rozumie się przez to towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e) ustawy,
7) Komisji - rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,
8) instrumentach bazowych - rozumie się przez to oznaczone co do gatunku rzeczy, określone rodzaje energii, mierniki i limity wielkości produkcji oraz waluty lub stopy procentowe, będące podstawą wystawienia (określenia wartości) praw majątkowych.
§  3. 
1.  Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw majątkowych wymaga uchwały właściwego organu giełdy.
2.  Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek, do złożenia którego są uprawnieni wyłącznie:
1) towarowy dom maklerski w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy albo
2) dom maklerski w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy, prowadzący działalność określoną w art. 30 ust. 2b pkt 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, albo
3) zagraniczna osoba prawna, o której mowa w art. 52 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału

- zwani dalej "wnioskodawcą".

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć również programu wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych o cyklicznych terminach wygasania lub wykonania oraz o takich samych cechach i zasadach obrotu, pod warunkiem że początki cyklów wprowadzania takich praw następują po sobie, zwanego dalej "programem praw majątkowych".
4.  Wymóg złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku, gdy do obrotu giełdowego mają być wprowadzone prawa majątkowe lub program praw majątkowych, których wystawcą jest giełda organizująca obrót tymi prawami.
§  4.  Wnioskodawcy, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 - giełda, są obowiązani zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu zabezpieczenia wykonania praw majątkowych, w szczególności przez zawarcie z izbą rozrachunkową albo z Krajowym Depozytem - o ile pełni on funkcję giełdowej izby rozrachunkowej - umowy o rozliczanie transakcji, których przedmiotem są prawa majątkowe, oraz o ewidencjonowanie i gwarantowanie realizacji tych transakcji.
§  5.  Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz numery telekomunikacyjne wnioskodawcy (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),
2) podstawowe dane o wprowadzanych do obrotu giełdowego prawach majątkowych, a w szczególności określenie ich rodzaju i liczby, jeżeli jest ona ustalona, oraz wskazanie instrumentów bazowych, na podstawie których prawa te zostały wystawione; w przypadku gdy wniosek dotyczy programu praw majątkowych - również wskazanie terminów ich wygasania lub wykonania,
3) opis zależności cenowej między prawami majątkowymi a ich instrumentami bazowymi,
4) wskazanie sposobu rozliczania roszczeń z tytułu praw majątkowych, ze szczególnym wskazaniem, czy rozliczenie to ma mieć charakter finansowy, czy też dokonuje się go przez dostawę instrumentu bazowego.
§  6. 
1.  Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, załącza się następujące dokumenty:
1) Warunki emisji i obrotu - w przypadku praw majątkowych wystawianych przez emitenta albo
2) Warunki obrotu - w przypadku praw majątkowych wystawianych przez uczestników obrotu, o ile, ze względu na charakter tych praw, w warunkach obrotu nie można zidentyfikować podmiotu zobowiązanego do spełnienia świadczenia.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 załącza się do uchwały właściwego organu giełdy o wprowadzeniu praw majątkowych do obrotu giełdowego.
§  7. 
1.  Warunki emisji i obrotu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, składają się z:
1) tytułu "Warunki emisji i obrotu", ze wskazaniem rodzaju praw majątkowych objętych Warunkami emisji i obrotu,
2) wstępu,
3) rozdziału "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu",
4) rozdziału "Dane o warunkach emisji i obrotu",
5) rozdziału "Załączniki".
2.  We wstępie zamieszcza się:
1) oznaczenie rodzaju, emisji i maksymalnej liczby wprowadzanych do obrotu praw majątkowych, wraz z krótką charakterystyką prawa majątkowego, a w przypadku programu praw majątkowych - dodatkowo w podziale na poszczególne cykle,
2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, wraz z podstawowymi danymi o kapitale i funduszach własnych oraz formie prawnej emitenta,
3) nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu występującego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw majątkowych do obrotu giełdowego - jeżeli jest to podmiot inny niż emitent,
4) początkową cenę wprowadzanych praw majątkowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości w trakcie trwania obrotu w poszczególnych cyklach,
5) termin rozpoczęcia obrotu prawami majątkowymi lub sposób jego ustalenia,
6) terminy prowadzenia obrotu prawami majątkowymi w poszczególnych cyklach, w tym termin wykonania i wygasania praw,
7) informację o miejscu zamieszczenia w Warunkach emisji i obrotu punktu "czynniki ryzyka", ze zwróceniem uwagi inwestorów na konieczność szczególnej jego analizy,
8) datę sporządzenia Warunków emisji i obrotu z oznaczeniem daty ich ważności,
9) określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków emisji i obrotu,
10) spis treści.
3.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu" zamieszcza się:
1) w przypadku wnioskodawcy występującego z wnioskiem o wprowadzenie praw majątkowych do obrotu giełdowego:
a) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),
b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu tego podmiotu,
c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa,
2) w przypadku gdy Warunki emisji i obrotu sporządza podmiot lub podmioty inne niż wnioskodawca, dla każdego sporządzającego oddzielnie:
a) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres sporządzającego Warunki emisji i obrotu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej),
b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu sporządzającego Warunki emisji i obrotu, przy czym dla każdej części Warunków emisji i obrotu należy wskazać osobę lub osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie,
c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach emisji i obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.
4.  W rozdziale "Dane o warunkach emisji i obrotu" zamieszcza się:
1) opis czynników ryzyka dla nabywców praw majątkowych będących przedmiotem obrotu,
2) warunki, jakie powinni spełniać nabywcy praw majątkowych,
3) szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z praw majątkowych,
4) sposób ustalania początkowej ceny praw majątkowych w poszczególnych cyklach oraz tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości,
5) sposób ustalenia cen wykonania w poszczególnych cyklach oraz tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości,
6) sposób ustalenia ostatecznych cen rozliczeniowych w poszczególnych cyklach oraz tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości,
7) terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu prawami majątkowymi w poszczególnych cyklach lub sposób ich ustalania oraz tryb i terminy udostępnienia tej informacji do publicznej wiadomości,
8) terminy i sposób wykonania praw majątkowych,
9) terminy wygasania praw majątkowych,
10) podstawowe zasady obrotu prawami majątkowymi na giełdzie, ze wskazaniem trybu dokonywania ewentualnych zmian tych zasad,
11) informacje dotyczące emitenta praw majątkowych, a w szczególności podstawowe dane pozwalające ocenić jego płynność finansową i możliwość realizacji zobowiązań, zaangażowanie w inne emisje praw majątkowych oraz opis doświadczeń na rynku praw majątkowych,
12) dane o trybie, miejscu i terminach udostępniania zmian w Warunkach emisji i obrotu,
13) inne informacje, które, zdaniem wnioskodawcy, mogą mieć istotny wpływ na ocenę praw majątkowych i ryzyka związanego z ich nabyciem.
5.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się opis sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw majątkowych oraz zasady rozliczania praw majątkowych w chwili ich wykonania, w tym zasady dostawy instrumentów bazowych, których nabycie lub zbycie jest przedmiotem prawa majątkowego - jeżeli Warunki emisji i obrotu dopuszczają, aby w dniu wygaśnięcia prawa rozliczenie nastąpiło przez ich fizyczną dostawę.
6.  W przypadku gdy, ze względu na specyfikę wystawcy lub nabywcy praw majątkowych albo inne okoliczności faktyczne lub prawne, wymóg zamieszczenia w Warunkach emisji i obrotu informacji spośród wymienionych w ust. 1-4 nie ma zastosowania, należy to wyraźnie wskazać w treści Warunków emisji i obrotu, wraz z wyjaśnieniem.
7.  Regulamin giełdy może zawierać dodatkowe wymogi dotyczące zakresu informacji zamieszczanych w Warunkach emisji i obrotu.
§  8. 
1.  Warunki obrotu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, składają się z:
1) tytułu "Warunki obrotu", ze wskazaniem rodzaju praw majątkowych objętych Warunkami obrotu,
2) wstępu,
3) rozdziału "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach obrotu",
4) rozdziału "Dane o warunkach obrotu",
5) rozdziału "Załączniki".
2.  We wstępie zamieszcza się:
1) oznaczenie rodzaju praw majątkowych, a w przypadku programu praw majątkowych - opis tego programu z podziałem na poszczególne cykle,
2) termin rozpoczęcia obrotu prawami majątkowymi lub sposób jego ustalenia,
3) terminy prowadzenia obrotu prawami majątkowymi w poszczególnych cyklach,
4) informację o miejscu zamieszczenia w Warunkach obrotu punktu "czynniki ryzyka", ze zwróceniem uwagi inwestorów na konieczność szczególnej analizy treści tego punktu,
5) datę sporządzenia Warunków obrotu, z oznaczeniem daty ich ważności,
6) określenie miejsc, form i terminów publicznego udostępniania Warunków obrotu,
7) spis treści.
3.  W rozdziale "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Warunkach obrotu" zamieszcza się:
1) w przypadku wnioskodawcy występującego z wnioskiem o wprowadzenie praw majątkowych do obrotu giełdowego:
a) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),
b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu tego podmiotu,
c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa,
2) w przypadku gdy Warunki obrotu sporządza podmiot lub podmioty inne niż wnioskodawca, dla każdego sporządzającego oddzielnie:
a) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres sporządzającego Warunki obrotu wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej),
b) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione przez osoby działające w imieniu sporządzającego Warunki obrotu, przy czym dla każdej części Warunków obrotu należy wskazać osobę lub osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie,
c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b), stwierdzające, że informacje zawarte w Warunkach obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.
4.  W rozdziale "Dane o warunkach obrotu" zamieszcza się:
1) opis czynników ryzyka dla nabywców lub wystawców praw majątkowych będących przedmiotem obrotu,
2) warunki, jakie powinni spełnić nabywcy lub wystawcy praw majątkowych,
3) szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z praw majątkowych,
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu prawami majątkowymi w poszczególnych cyklach lub sposób ich ustalania,
5) sposób ustalenia ostatecznych cen rozliczeniowych w poszczególnych cyklach oraz tryb i terminy udostępnienia cen do publicznej wiadomości,
6) terminy wykonania praw majątkowych,
7) terminy wygasania praw majątkowych,
8) podstawowe zasady obrotu prawami majątkowymi na giełdzie, ze wskazaniem trybu dokonywania ewentualnych zmian tych zasad,
9) inne informacje, które, zdaniem wnioskodawcy, mogą mieć istotny wpływ na ocenę praw majątkowych i ryzyka związanego z ich nabyciem.
5.  W rozdziale "Załączniki" zamieszcza się:
1) opis sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z praw majątkowych oraz zasady rozliczania praw majątkowych w chwili ich wykonania, w tym zasady dostawy ich instrumentów bazowych - jeżeli Warunki obrotu dopuszczają, aby jednocześnie z wygaśnięciem prawa rozliczenie nastąpiło przez fizyczną dostawę instrumentu bazowego,
2) w przypadku gdy, na podstawie regulaminu giełdy, jest sporządzany dokument informacyjny opisujący podstawowe cechy praw majątkowych (standard praw majątkowych) - ten dokument.
6.  Do Warunków obrotu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, przepisy § 7 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
1.  Co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia obrotu prawami majątkowymi wnioskodawca, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 - giełda, udostępnia odpowiednio Warunki emisji i obrotu albo Warunki obrotu wszystkim podmiotom prowadzącym działalność maklerską, pośredniczącym w obrocie prawami majątkowymi, w liczbie zapewniającej zaspokojenie popytu i sprawny przebieg transakcji prawami majątkowymi w obrocie giełdowym.
2.  Uchwała, o której mowa w § 3 ust. 1, wskazuje datę rozpoczęcia obrotu giełdowego prawami majątkowymi. Data ta nie może przypadać później niż 14 dni po dniu podjęcia uchwały.
3.  Wnioskodawca, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 - giełda, ma obowiązek przekazania Komisji odpowiednio Warunków emisji i obrotu lub Warunków obrotu przed dniem rozpoczęcia obrotu prawami majątkowymi.
4.  W przypadku programu praw majątkowych, uchwała, o której mowa w § 3 ust. 1, może przewidywać ich wprowadzenie do obrotu giełdowego na czas określony.
§  10.  Każdą zmianę danych zawartych w Warunkach emisji i obrotu lub Warunkach obrotu wnioskodawca przekazuje spółce prowadzącej giełdę, spółce prowadzącej izbę rozliczeniową lub Krajowemu Depozytowi, a także Komisji i udostępnia podmiotom określonym w § 9 ust. 1.
§  11.  Jeżeli prawa majątkowe są rozliczane przez dostawę instrumentów bazowych, liczba tych praw majątkowych powinna być określona w sposób umożliwiający ich rozliczenie.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.