[Delegacja ustawowa; weryfikacja spełnienia wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego] - Art. 8. - Szczególne zasady... - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 8. - [Delegacja ustawowa; weryfikacja spełnienia wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  8.  [Delegacja ustawowa; weryfikacja spełnienia wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego]
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podział ich na grupy,
2)
doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup,
3)
przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego, uwzględniając podział zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa na grupy, o którym mowa w pkt 1

- biorąc pod uwagę znaczenie i wpływ realizacji poszczególnych zadań dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami, stawki rynkowe, plan finansowy Funduszu, wymagania kwalifikacyjne określone dla osób realizujących podobne zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa na rynku oraz potrzebę zapewnienia właściwej realizacji zadań.

2. 
Kierownik podmiotu, w którym są zatrudnione osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa albo na rzecz którego realizują te zadania osoby będące funkcjonariuszami bądź żołnierzami zawodowymi, przed przyznaniem świadczenia teleinformatycznego weryfikuje spełnienie przez te osoby wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 pkt 1 i 2.
3. 
Weryfikacja spełnienia wymagań w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego odbywa się przez analizę dokumentów potwierdzających ich spełnienie, przedłożonych przez osobę realizującą albo mającą realizować zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
4. 
Wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa jest weryfikowany przez sprawdzian wiedzy, przeprowadzany w formie pisemnej lub ustnej, przez kierownika podmiotu.
5. 
Kierownik podmiotu może zdecydować o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przeprowadzenie sprawdzianu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której sprawdzający wiedzę i osoba, której wiedza jest sprawdzana, mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół.
6. 
Kierownik podmiotu może odstąpić od przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy w przypadku przedłożenia przez osobę realizującą albo mającą realizować zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa w zakresie zgodnym z zadaniami na stanowisku.
7. 
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy w trybie określonym w ust. 6, w miejsce protokołu przeprowadzonego egzaminu załącza się kopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.