[Procedura rozpatrywania wniosku o wsparcie ze środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa] - Art. 4. - Szczególne zasady... - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 4. - [Procedura rozpatrywania wniosku o wsparcie ze środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  4.  [Procedura rozpatrywania wniosku o wsparcie ze środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje spełniający wymagania formalne wniosek do Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
2. 
Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, wydaje opinię w przedmiocie wniosku w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego.
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje z Funduszu środki na wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, na dany rok kalendarzowy w terminie wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
4. 
W przypadku zmiany maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, albo negatywnej opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wnioskodawca może złożyć zmieniony wniosek po terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 3.
5. 
Zmieniony wniosek wymaga uzyskania pozytywnej opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
6. 
Uzyskanie przez tego samego wnioskodawcę dwóch negatywnych opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, skutkuje brakiem możliwości ponownego złożenia zmienionego wniosku przez tego wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym.
7. 
Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, wnioskodawca zwraca do Funduszu.