Art. 28. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 28. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  28. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 22, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.