Art. 22. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 22. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  22. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 34 w pkt 1 wyrazy "2022 r." zastępuje się wyrazami "2023 r.";
2)
w art. 38 w pkt 3 wyrazy "2022 r." zastępuje się wyrazami "2023 r.".