[Fundusz Cyberbezpieczeństwa] - Art. 2. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu... - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 2. - [Fundusz Cyberbezpieczeństwa] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [Fundusz Cyberbezpieczeństwa]
1. 
Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.
2. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
3. 
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. 
Przychodami Funduszu są:
1)
wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 oraz z 2021 r. poz. 2333);
2)
środki, o których mowa w ust. 6 i 8;
3)
dotacje z budżetu państwa;
4)
inne przychody.
5. 
Środki Funduszu przeznacza się na świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5, oraz koszty z nim związane.
6. 
Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego może, w drodze porozumienia z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, przekazać część środków z planu finansowego tego instytutu, w tym z wypracowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy zysku netto za poprzedni rok obrotowy, do Funduszu.
7. 
Koszty obsługi Funduszu są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
8. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może, w drodze porozumienia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, przekazać część środków z Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333), do Funduszu.
9. 
Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest realizacja przez osoby, o których mowa w art. 5, zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.
10. 
Wsparcia ze środków Funduszu udziela się na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji a wnioskodawcą będącym podmiotem wskazanym w art. 5.
11. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu za dany kwartał w terminie 21 dni od zakończenia kwartału.