Szczególne zasady sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.774

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie.

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 592) zarządza się, co następuje:
Spółki, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie, zwane dalej "spółkami publicznymi", zobowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia rachunkowości, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
Roczne sprawozdania finansowe spółek publicznych, sporządzone według wzoru, o który mowa w § 1, podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów.
Biegły rewident zamieszcza w opinii o badanym sprawozdaniu finansowym spółki publicznej, obok informacji wymaganych przepisami prawa i normami zawodowymi, również swoją ocenę co do możliwości kontynuowania przez spółkę publiczną działalności w roku następującym po roku badanym.
Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym 1994.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1.

 Sprawozdania finansowe spółek publicznych nie będących bankami i ubezpieczycielami powinny być przedstawione w następujący sposób:

BILANS

Aktywa razem

I. Należne wpłaty na poczet kapitału

II. Majątek trwały

1. Środki trwałe

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Aktywa finansowe

III. Majątek obrotowy

1. Zapasy

2. Należności

3. Lokaty krótkoterminowe

4. Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych

IV. Rozliczenia międzyokresowe

V. Strata bilansowa

Pasywa razem

I. Kapitał własny

1. Kapitał akcyjny

2. Kapitał zapasowy, w tym:

- nadwyżka ze sprzedaży akcji własnych powyżej wartości nominalnej

3. Kapitały rezerwowe przewidziane w statucie

4. Rezerwa rewaloryzacyjna

5. Zysk zakumulowany lub nie pokryta strata z lat ubiegłych

II. Rezerwy

III. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe

2. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

V. Zysk bilansowy

Dodatkowo (pod bilansem) należy przedstawić:

1. Wartość księgową netto

2. Wartość księgową na jedną akcję

3. Łączną wartość udzielonych gwarancji (poręczeń), w tym:

- podmiotom zależnym,

- podmiotom stowarzyszonym

Noty objaśniające do bilansu

Środki trwałe:

a) grunty, tereny, budynki i budowle

b) urządzenia techniczne i maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe

c) inne urządzenia i wyposażenie

d) zaliczki na poczet inwestycji i inwestycje rozpoczęte

e) pozostałe

Wartości niematerialne i prawne:

a) rozliczane w czasie koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki akcyjnej

b) koszty badań i rozwoju rozliczane w czasie

c) koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości nabyte odpłatnie

d) wartość firmy, jeżeli została nabyta odpłatnie

e) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

f) pozostałe

Aktywa finansowe:

a) udziały w podmiotach zależnych

b) udziały w podmiotach stowarzyszonych

c) pozostałe lokaty kapitałowe zaliczane do majątku trwałego

d) pożyczki długoterminowe udzielane podmiotom zależnym

e) pozostałe udzielone pożyczki długoterminowe

W odniesieniu do pozycji "Aktywa finansowe" - lit. a) "udziały w podmiotach zależnych" i lit. b) "udziały w podmiotach stowarzyszonych" należy ujawnić:

- nazwę podmiotu,

- przedmiot przedsiębiorstwa podmiotu,

- kapitał własny podmiotu, w tym:

kapitał akcyjny (zakładowy),

kapitał zapasowy,

kapitały rezerwowe,

- zysk (stratę) podmiotu za ostatni rok obrotowy,

- nie opłaconą przez spółkę wartość akcji lub udziałów,

- otrzymane i (lub) należne dywidendy (udziały w zysku) za ostatni rok obrotowy,

- wartość bilansową akcji lub udziałów,

- procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego) podmiotu.

W odniesieniu do pozycji "Aktywa finansowe" - lit. c) "pozostałe lokaty kapitałowe zaliczane do majątku trwałego" należy ujawnić:

- nazwę podmiotu,

- wartość bilansową akcji lub udziałów,

- procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego) podmiotu.

Zapasy:

a) materiały

b) produkcja nie zakończona

c) wyroby gotowe

d) towary

e) zaliczki na poczet dostaw

Należności:

a) należności z tytułu dostaw, robót i usług

b) należności od podmiotów zależnych

c) pozostałe należności, w tym:

- należności objęte rezerwami

Lokaty krótkoterminowe:

a) papiery wartościowe podmiotów zależnych

b) akcje własne do zbycia

c) pozostałe lokaty krótkoterminowe

W odniesieniu do pozycji "Kapitał akcyjny" należy podać: ilość, rodzaj i wartość nominalną akcji tworzących kapitał akcyjny, ze wskazaniem ewentualnych uprzywilejowań.

Zobowiązania długoterminowe:

a) obligacje

b) kredyty bankowe

c) pożyczki, w tym:

- od podmiotów zależnych

d) zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

e) pozostałe

Zobowiązania krótkoterminowe:

a) zobowiązania handlowe

b) zobowiązania wekslowe

c) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

d) zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Przychody netto ze sprzedaży

2. Koszty wytwarzania produkcji sprzedanej (włącznie z korektami wartości)

3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

4. Koszty sprzedaży (włącznie z korektami wartości)

5. Koszty zarządzania i administracji (włącznie z korektami wartości)

6. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

7. Przychody z udziałów w innych podmiotach, w tym

- od podmiotów zależnych

8. Przychody z pozostałych aktywów finansowych i pożyczek zaliczanych do majątku trwałego, w tym

- od podmiotów zależnych

9. Pozostałe odsetki i przychody finansowe, w tym:

a) pozostałe odsetki od podmiotów zależnych

b) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych

c) dodatnie różnice kursowe

10. Korekta wartości aktywów finansowych oraz lokat zaliczanych do majątku obrotowego

11. Odsetki i inne koszty finansowe:

a) odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

- dla podmiotów zależnych

b) wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych

c) ujemne różnice kursowe

d) inne koszty finansowe

12. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

13. Zyski i dochody nadzwyczajne

14. Straty i koszty nadzwyczajne, w tym

- korekty wartości należności

15. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

16. Podatek dochodowy

17. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia starty)

18. Zysk (strata) bilansowy

19. Zysk (strata) na jedną akcję

Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą należy ustalić jako relację zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o dywidendy z akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, niezależnie od tego, czy były, czy też będą zadeklarowane do wypłaty, podzielonego przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Wagę stanowi tu długość okresu, ustalonego jako całość lub część roku obrotowego, w którym akcje zwykłe danej emisji miały prawo do uczestnictwa w dywidendzie.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

A. Przychody źródeł finansowania

I. Przychody wewnętrzne:

1. Zysk bilansowy

2. Amortyzacja

3. Przychody przyszłych okresów i rezerwy

4. (Zysk) strata na sprzedaży majątku trwałego

5. Pozostałe przychody wewnętrzne

II. Przychody zewnętrzne:

1. Wyemitowane akcje

2. Wyemitowane obligacje długoterminowe

3. Zaciągnięcie lub konwersja pożyczek i kredytów długoterminowych

4. Sprzedaż majątku trwałego

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

6. Pozostałe przychody zewnętrzne

7. Razem przychody źródeł finansowania

B. Wykorzystanie przychodów źródeł finansowania

1. Strata bilansowa

2. Rozliczenia międzyokresowe

3. Dywidendy

4. Wykup lub umorzenie własnych obligacji długoterminowych

5. Spłata lub konwersja długoterminowych kredytów i pożyczek

6. Udzielone pożyczki długoterminowe

7. Wydatki inwestycyjne na pozyskanie majątku trwałego

8. Odpisy z zysku dla załogi i na cele społecznie użyteczne

9. Pozostałe wykorzystanie

10. Razem wykorzystanie przychodów źródeł finansowania

11. Nadwyżka (niedobór) przychodów źródeł finansowania

12. Zmiana stanu zapasów

13. Zmiana stanu należności

14. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

15. Zmiana stanu środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych

16. Zmiany stanów razem

W pozycji "Pozostałe przychody wewnętrzne" oraz "Pozostałe przychody zewnętrzne" wolno wykazać tylko takie przychody, które nie przekraczają odpowiednio 5% przychodów wewnętrznych i zewnętrznych ogółem. Zasada ta dotyczy również pozycji "Pozostałe wykorzystanie" w stosunku do "Razem wykorzystanie przychodów źródeł finansowania".

Sprawozdanie z działalności spółki

powinno zawierać komentarz na temat podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym, a w szczególności opis czynników mających wpływ na działalność gospodarczą spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w okresie sprawozdawczym, a ponadto:

a) objaśnienie ewentualnych różnic pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu finansowym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok, jeśli różnice te są istotne,

b) opis struktury sprzedaży w podziale na rynki krajowe i zagraniczne oraz w podziale na poszczególne grupy produktów i (lub) usług,

c) opis zasad dystrybucji produktów i usług,

d) analizę zaciągniętych kredytów i pożyczek według terminów wymagalności, tj. do 1 roku, powyżej 1 roku do 2 lat, powyżej 2 lat do 5 lat i powyżej 5 lat,

e) opis zawartych w danym okresie znaczących umów oraz określenie stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem uzyskanych poręczeń i gwarancji dla spłaty kredytów i pożyczek,

f) opis struktury lokat kapitałowych oraz głównych inwestycji kapitałowych dokonanych przez spółkę w danym roku obrotowym,

g) opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej równowartość 500.000 ECU, ustaloną przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania transakcji,

h) opis sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa spółki publicznej,

i) informacje o łącznych wynagrodzeniach i tantiemach osób zarządzających przedsiębiorstwem, członków organu zarządzającego oraz członków organu nadzoru spółki publicznej oraz o wypłaconych i (lub) zadeklarowanych do wypłaty dywidendach dla akcjonariuszy za ostatni rok obrotowy,

j) opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych w porównaniu z deklarowanymi w prospekcie emisyjnym celami emisji, jeżeli wpływy te były wykorzystywane w danym roku obrotowym.

2.

 Sprawozdania finansowe spółek publicznych będących bankami powinny być przedstawione w następujący sposób:

BILANS

Aktywa razem

1. Gotówka i saldo z NBP

2. Weksle uprawnione do refinansowania w banku centralnym

3. Pożyczki dla instytucji finansowych:

a) bieżące

b) inne

4. Kredyty dla klientów

5. Dłużne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe o stałym dochodzie:

a) dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwo i gminy

b) dłużne papiery wartościowe emitowane przez NBP

c) własne dłużne papiery wartościowe

d) dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty

6. Udziały oraz akcje i inne papiery wartościowe o zmiennym dochodzie, w tym:

a) udziały partycypacyjne, w tym

- udziały w instytucjach finansowych

b) udziały afiliacyjne, w tym

- udziały w instytucjach finansowych

c) papiery wartościowe posiadane w ramach przejęcia emisji

7. Wartości niematerialne i prawne

8. Środki trwałe

9. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego

10. Akcje własne do zbycia

11. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

12. Inne aktywa

13. Strata bilansowa

Pasywa razem

1. Zobowiązania wobec instytucji finansowych:

a) bieżące

b) terminowe

2. Zobowiązania wobec klientów, w tym:

a) depozyty oszczędnościowe:

aa) bieżące

ab) terminowe

b) zobowiązania z tytułu certyfikatów depozytowych:

ba) bieżące

bb) terminowe

c) inne zobowiązania wobec klientów

ca) bieżące

cb) terminowe

3. Inne zobowiązania

4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów

6. Rezerwy na ryzyko i wydatki

7. Pasywa podporządkowane i przyswojone

8. Kapitał akcyjny

9. Kapitał zapasowy, w tym

- nadwyżka ze sprzedaży akcji własnych powyżej wartości nominalnej

10. Rezerwy

11. Rezerwa rewaloryzacyjna

12. Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubiegłych

13. Zysk bilansowy

Dodatkowo (pod bilansem) należy przedstawić:

1. Wartość księgową netto

2. Wartość księgową na jedną akcję

3. Pozycje pozabilansowe, z wyszczególnieniem ich tytułu w przypadku gdy ich wartość przekracza 10% sumy pozycji pozabilansowych ogółem, w tym:

- wobec podmiotów, w których bank posiada udziały partycypacyjne (podmioty stowarzyszone)

- wobec podmiotów, w których bank posiada udziały afiliacyjne (podmioty zależne)

4. Współczynnik wypłacalności.

Noty objaśniające do bilansu

Środki trwałe:

a) tereny i budynki zajmowane przez bank na cele własnej działalności,

b) inne tereny i budynki,

c) urządzenia i wyposażenie,

d) zaliczki na poczet inwestycji i inwestycje rozpoczęte,

e) inne środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne:

a) wydatki założycielskie,

b) wartość firmy, jeśli została nabyta odpłatnie,

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości nabyte odpłatnie,

d) inne wartości niematerialne i prawne,

e) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.

W odniesieniu do pozycji 6a) aktywów"udziały partycypacyjne" należy ujawnić:

- nazwę podmiotu,

- przedmiot przedsiębiorstwa podmiotu

- wartość bilansową udziałów, w tym:

zbywalne,

notowane na giełdzie,

- procent posiadanego przez bank kapitału akcyjnego (udziałowego) podmiotu.

W odniesieniu do pozycji 6b) aktywów "udziały afiliacyjne" należy ujawnić:

- nazwę podmiotu,

- przedmiot przedsiębiorstwa podmiotu,

- wartość bilansową udziałów, w tym:

zbywalne,

notowane na giełdzie,

- procent posiadanego przez bank kapitału akcyjnego (udziałowego) podmiotu,

- wartość kapitału własnego podmiotu,

- osiągnięty zysk lub poniesioną stratę przez podmiot za ostatni rok obrotowy,

- nie opłaconą przez bank wartość akcji lub udziałów,

- otrzymane i (lub) należne dywidendy (udziały w zysku) za ostatni rok obrotowy.

W odniesieniu do pozycji 7 pasywów bilansu "Pasywa podporządkowane i przyswojone", jeśli kwota danej pozycji przekracza 10% pasywów podporządkowanych ogółem, ujawnieniu podlega:

- wartość pożyczki,

- waluta pożyczki,

- stopa procentowa,

- termin wymagalności.

W odniesieniu do pozycji "Kapitał akcyjny" należy podać: ilość, rodzaj i wartość nominalną akcji tworzących kapitał akcyjny, ze wskazaniem ewentualnych uprzywilejowań.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Dochody z odsetek, w tym:

- odsetki od papierów wartościowych o stałym dochodzie

2. Odsetki i podobne koszty

3. Dochody z papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, w tym:

a) dochody z udziałów partycypacyjnych

b) dochody z udziałów afiliacyjnych

4. Dochody z tytułu prowizji

5. Koszty prowizji

6. Zysk (strata) z operacji finansowych

7. Inne dochody operacyjne

8. Koszty ogólne, w tym:

a) koszty personelu, w tym:

aa) wynagrodzenia i honoraria

ab) narzuty na płace

b) inne koszty ogólne

9. Korekty wartości w odniesieniu do wartości niematerialnych oraz środków trwałych

10. Inne koszty operacyjne

11. Korekty wartości netto w odniesieniu do pożyczek i kredytów

12. Korekty wartości netto w odniesieniu do papierów wartościowych, udziałów partycypacyjnych i udziałów afiliacyjnych

13. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

14. Dochody nadzwyczajne

15. Straty nadzwyczajne

16. Zysk (strata) ze zdarzeń nadzwyczajnych

17. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

18. Podatek dochodowy

19. Inne obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

20. Zysk (strata) bilansowy

21. Zysk (strata) na jedną akcję.

Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą należy ustalić jako relację zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o dywidendy z akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, niezależnie od tego, czy były, czy też będą zadeklarowane do wypłaty, podzielonego przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Wagę stanowi tu długość okresu ustalonego jako całość lub część roku obrotowego, w którym akcje zwykłe danej emisji miały prawo do uczestnictwa w dywidendzie.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

A. Przychody źródeł finansowania

1. Zysk bilansowy

2. Amortyzacja

3. Zwiększenie rezerw

4. Wyemitowane akcje

5. Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe

6. Sprzedaż aktywów trwałych, w tym:

a) sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

b) sprzedaż udziałów partycypacyjnych i udziałów afiliacyjnych

7. Pozostałe przychody

8. Przychody ogółem

B. Wykorzystanie przychodów źródeł finansowania

1. Dywidendy

2. Wydatki inwestycyjne, w tym na pozyskanie:

a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

b) udziałów i akcji, w tym:

- udziałów partycypacyjnych

- udziałów afiliacyjnych

c) długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłacone zobowiązania z tytułu długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

4. Odpisy z zysku bilansowego dla pracowników i na cele społecznie użyteczne

5. Pozostałe wykorzystanie

6. Wykorzystanie ogółem

7. Nadwyżka (niedobór) przychodów źródeł finansowania

8. Zmiana stanu depozytów oszczędnościowych i zobowiązań z tytułu pożyczek

9. Zmiana stanu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych

10. Zmiana stanu należności z tytułu krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

11. Zmiana stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek, kredytów, weksli i bonów

12. Zmiana stanu środków pieniężnych

13. Zmiana stanu innych aktywów bieżących

14. Zmiany stanów razem

W pozycji "Pozostałe przychody" i "Pozostałe wykorzystanie" wolno wykazać tylko takie kwoty, które nie przekraczają odpowiednio 5% przychodów i wykorzystania ogółem.

Sprawozdanie z działalności banku

powinno zawierać komentarz na temat podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym, a w szczególności opis czynników mających wpływ na działalność gospodarczą banku i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w okresie sprawozdawczym, a ponadto:

a) objaśnienie ewentualnych różnic pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu finansowym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok, jeśli różnice te są istotne,

b) charakterystykę polityki kredytowej banku,

c) charakterystykę aktywów i pasywów banku, opis głównych pozycji bilansu,

d) strukturę udzielonych kredytów,

e) strukturę depozytów,

f) opis udzielonych przez bank gwarancji,

g) opis organizacji banku

h) opis sytuacji kadrowej,

i) opis struktury lokat kapitałowych oraz głównych inwestycji kapitałowych dokonanych przez bank w danym roku obrotowym,

j) opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,

k) opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej równowartość 500.000 ECU, ustaloną przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania transakcji,

l) informacje o łącznych wynagrodzeniach i tantiemach osób zarządzających przedsiębiorstwem, członków organu zarządzającego i członków organu nadzoru banku oraz o wypłaconych i/lub zadeklarowanych do wypłaty dywidendach dla akcjonariuszy za ostatni rok obrotowy,

m) opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych w porównaniu z deklarowanymi w prospekcie emisyjnym celami emisji, jeżeli wpływy te były wykorzystywane w danym roku obrotowym.

3.

 Sprawozdania finansowe spółek publicznych będących ubezpieczycielami powinny być przedstawione w następujący sposób:

BILANS

Aktywa razem

I. Należne wpłaty na poczet kapitału

II. Wartości niematerialne i prawne

III. Lokaty

1. Lokaty w walucie polskiej:

1) nieruchomości

2) pożyczki hipoteczne

3) papiery wartościowe gwarantowane przez państwo

4) obligacje przedsiębiorstw krajowych

5) akcje notowane na giełdach

6) krajowe akcje nie notowane na giełdach

7) terminowe wkłady pieniężne w bankach

8) inne lokaty

2. Lokaty w walutach obcych:

1) terminowe wkłady dewizowe w bankach krajowych

2) terminowe wkłady pieniężne w bankach zagranicznych

3) akcje i udziały w walutach obcych

4) inne lokaty w walutach obcych

3. Należności depozytowe od cedentów

IV. Należności i roszczenia

1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

2. Należności z tytułu reasekuracji

3. Inne należności i roszczenia

V. Inne rzeczowe i finansowe składniki majątku

1. Rzeczowe składniki majątku

2. Środki pieniężne w obrocie

3. Akcje własne do zbycia

VI. Przedpłaty i rozliczenia międzyokresowe

VII. Strata bilansowa

Pasywa razem

I. Kapitał własny

1. Kapitał akcyjny

2. Kapitał zapasowy, w tym

- nadwyżka ze sprzedaży akcji własnych powyżej wartości nominalnej

3. Kapitały rezerwowe przewidziane w statucie

4. Rezerwa rewaloryzacyjna

5. Nie podzielony zysk lub nie pokryta strata z lat ubiegłych

II. Fundusze i rezerwy techniczne

1. Rezerwa składek i rezerwy na pokrycie ryzyk niewygasłych:

a) rezerwy brutto (+)

b) udział reasekuratorów (-)

2. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia:

a) rezerwy brutto (+)

b) udział reasekuratorów (-)

3. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

4. Pozostałe rezerwy techniczne:

a) rezerwy brutto (+)

b) udział reasekuratorów (-)

III. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów

IV. Zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich

2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

3. Inne zobowiązania

V. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

VI. Zysk bilansowy

Dodatkowo (pod bilansem) należy przedstawić:

1. Wartość księgową netto,

2. Wartość księgową na jedną akcję

3. Łączną wartość udzielonych gwarancji (poręczeń), w tym:

- podmiotom zależnym

- podmiotom stowarzyszonym.

Noty objaśniające do bilansu

Wartości niematerialne i prawne:

1. Rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej,

2. Rozliczane w czasie koszty badań i rozwoju,

3. Wartość firmy,

4. Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości,

5. Oprogramowanie komputerów,

6. Inne wartości niematerialne i prawne,

7. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych.

Nieruchomości:

a) grunty,

b) budynki i budowle,

c) inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji.

Wartość lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, z podziałem na:

a) akcje i udziały w jednostkach zależnych,

b) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych,

c) pożyczki dla jednostek zależnych i stowarzyszonych,

d) dłużne papiery wartościowe podmiotów zależnych i stowarzyszonych.

W odniesieniu do posiadanych akcji i udziałów należy podać:

- nazwę (firmę) podmiotu,

- wartość bilansową akcji (udziałów),

- procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego).

W odniesieniu do akcji i udziałów w podmiotach zależnych i stowarzyszonych należy podać:

- przedmiot przedsiębiorstwa podmiotu,

- wartość kapitału własnego podmiotu, z podziałem na kapitał akcyjny (zakładowy), kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe,

- osiągnięty zysk lub poniesioną stratę przed podmiot w ostatnim roku obrotowym,

- nie opłaconą przez ubezpieczyciela wartość akcji (udziałów),

- wartość otrzymanych i (lub) należnych dywidend (udziałów w zysku) za ostatni rok obrotowy.

W odniesieniu do pozycji "Należności depozytowe od cedentów", należy wyszczególnić wartość należności od cedentów będących podmiotami zależnymi od ubezpieczyciela lub z nim stowarzyszonymi.

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich:

a) należności od ubezpieczających,

b) należności od pośredników ubezpieczeniowych,

c) inne należności ubezpieczeniowe.

Należności z tytułu reasekuracji:

a) należności bieżące w reasekuracji czynnej,

b) należności bieżące w reasekuracji biernej,

c) należności bieżące od retrocesjonariuszy,

d) należności z tytułu prowizji reasekuracyjnej rozliczanej w czasie,

e) należności z tytułu udziału reasekuratorów w szkodach wypłaconych.

Oddzielnie należy wykazać należności z tytułu reasekuracji od cedentów, reasekuratorów lub retrocesjonariuszy będących podmiotami zależnymi od ubezpieczyciela lub z nim stowarzyszonymi.

Inne należności i roszczenia:

a) należności od budżetu,

b) należności z tytułu komisarki awaryjnej,

c) rozrachunki z tytułu gwarancji i akredytyw,

d) pozostałe należności.

Rzeczowe składniki majątku:

a) urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i pozostałe środki trwałe,

b) inwestycje,

c) zaliczki na inwestycje,

d) zapasy.

W odniesieniu do pozycji "Kapitał akcyjny" należy podać: ilość, rodzaj i wartość nominalną akcji tworzących kapitał akcyjny, ze wskazaniem ewentualnych uprzywilejowań.

Podział pozycji "Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów" na:

1. Depozyty składki,

2. Depozyty szkód.

Podział pozycji "Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich" na:

a) zobowiązania wobec ubezpieczających,

b) zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych,

c) pozostałe zobowiązania ubezpieczeniowe.

Podział pozycji "Zobowiązania z tytułu reasekuracji" na:

a) rachunki bieżące w reasekuracji czynne,

b) rachunki bieżące w reasekuracji biernej,

c) zobowiązania z tytułu retrocesji,

d) zobowiązania z tytułu składek reasekuracyjnych rozliczanych w czasie.

Oddzielnie należy wykazać zobowiązania z tytułu reasekuracji wobec cedentów, reasekuratorów lub retrocesjonariuszy będących podmiotami zależnymi od ubezpieczyciela lub z nim stowarzyszonymi.

Należy wykazać oddzielnie dla każdej nie wykupionej przez ubezpieczyciela emisji obligacji:

- wartość emisji pozostającą do wykupienia,

- terminy wykupu,

- warunki oprocentowania,

- gwarancje i zabezpieczenia związane z emisją obligacji.

Podział pozycji "Inne zobowiązania" na:

a) zobowiązania wobec budżetu,

b) zobowiązania wobec funduszów gwarancyjnych,

c) zobowiązania z tytułu komisarki awaryjnej,

d) fundusze specjalne (z podziałem na ich rodzaje),

e) pozostałe zobowiązania.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Składki:

a) składki brutto przypisane w roku obrotowym

b) udział reasekuratorów w składce

c) zmiany stanu rezerw składek na udziale własnym

d) składki na udziale własnym za rok obrotowy

(a-b+/-c)

2. Inne przychody techniczne na udziale własnym

3. Odszkodowania i świadczenia:

a) wypłacone w roku obrotowym na udziale własnym;

aa) odszkodowania i świadczenia brutto

ab) udział reasekuratorów

b) zmiany stanu rezerw na udziale własnym

c) odszkodowania i świadczenia na udziale własnym

(a+/-b)

4. Koszty działalności ubezpieczeniowej:

a) koszty akwizycji

b) koszty administracyjne

c) otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratora

d) rozliczone w czasie koszty akwizycji

e) koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym (a+b-c+/-d)

5. Inne koszty techniczne na udziale własnym

6. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) na udziale własnym

7. Wynik techniczny

8. Przychody z lokat

9. Koszty działalności lokacyjnej

10. Inne przychody

11. Inne koszty

12. Zysk (strata) na działalności gospodarczej

13. Zyski nadzwyczajne

14. Straty nadzwyczajne

15. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

16. Podatek dochodowy

17. Inne obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty

18. Zysk (strata) bilansowy

19. Zysk (strata) na jedną akcję

Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą należy ustalić jako relację zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o dywidendy z akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, niezależnie od tego, czy były, czy też będą zadeklarowane do wypłaty, podzielonego przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Wagę stanowi tu długość okresu, ustalonego jako całość lub część roku obrotowego, w którym akcje zwykłe danej emisji miały prawo do uczestnictwa w dywidendzie.

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Podział wartości składek brutto na:

a) składki z ubezpieczeń bezpośrednich,

b) składki z reasekuracji czynnej.

Podział przychodów ze składek z ubezpieczeń bezpośrednich i z reasekuracji czynnej według poszczególnych grup ubezpieczeń.

Podział wartości odszkodowań i świadczeń brutto na:

a) odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich,

b) odszkodowania i świadczenia z reasekuracji czynnej.

Podział odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń bezpośrednich i z reasekuracji czynnej według poszczególnych grup ubezpieczeń.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

A. Przychody źródeł finansowania

I. Przychody wewnętrzne

1. Zysk bilansowy

2. Amortyzacja

3. Przychody przyszłych okresów

4. Zwiększenie rezerw

5. (Zysk) strata na sprzedaży papierów wartościowych

6. Odsetki zarachowane (zmiana netto)

7. Pozostałe przychody wewnętrzne

II. Przychody zewnętrzne

1. Wyemitowane akcje

2. Wyemitowane obligacje długoterminowe

3. Zaciągnięcie lub konwersja pożyczek i kredytów długoterminowych

4. Sprzedaż papierów wartościowych

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

6. Pozostałe przychody zewnętrzne

7. Razem przychody źródeł finansowania

B. Wykorzystanie przychodów źródeł finansowania

1. Strata bilansowa

2. Rozliczenia międzyokresowe

3. Dywidendy

4. Wykup lub umorzenie własnych obligacji długoterminowych

5. Spłata lub konwersja długoterminowych kredytów i pożyczek

6. Udzielone pożyczki długoterminowe

7. Przyrost lokat niepieniężnych, w tym:

a) nieruchomości

b) papiery wartościowe

c) należności depozytowe od cedentów

d) pożyczki i inne lokaty

8. Pozostałe wydatki inwestycyjne

9. Odpisy z zysku dla załogi i na cele społecznie użyteczne

10. Pozostałe wykorzystanie

11. Razem wykorzystanie przychodów źródeł finansowania

12. Nadwyżka (niedobór) przychodów źródeł finansowania

13. Zmiana stanu lokat pieniężnych

14. Zmiana stanu należności

15. Zmiana stanu zapasów

16. Zmiana stanu środków pieniężnych

17. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

18. Zmiany stanów razem.

W pozycji "Pozostałe przychody wewnętrzne" oraz "Pozostałe przychody zewnętrzne" wolno wykazać tylko takie przychody, które nie przekraczają odpowiednio 5% przychodów wewnętrznych i zewnętrznych ogółem. Zasada ta dotyczy również pozycji "Pozostałe wykorzystanie" w stosunku do pozycji "Razem wykorzystanie przychodów źródeł finansowania".

Sprawozdanie z działalności ubezpieczyciela

powinno zawierać komentarz na temat podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym, a w szczególności opis czynników mających wpływ na działalność gospodarczą ubezpieczyciela i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w okresie sprawozdawczym, a ponadto:

a) objaśnienie ewentualnych różnic pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu finansowym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok, jeśli różnice te są istotne,

b) charakterystykę polityki ubezpieczyciela w zakresie kierunków rozwoju działalności ubezpieczeniowej,

c) charakterystykę aktywów i pasywów ubezpieczyciela, opis głównych pozycji bilansu,

d) opis portfela ubezpieczeń,

e) opis struktury lokat kapitałowych oraz głównych inwestycji kapitałowych dokonanych przez ubezpieczyciela w danym roku obrotowym,

f) opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,

g) opis sytuacji kadrowej ubezpieczyciela,

h) opis zmian w organizacji ubezpieczyciela,

i) opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej równowartość 500.000 ECU, ustaloną przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania transakcji,

j) informacje o łącznych wynagrodzeniach i tantiemach osób zarządzających przedsiębiorstwem, członków organu zarządzającego oraz członków organu nadzoru ubezpieczyciela oraz o wypłaconych i (lub) zadeklarowanych do wypłaty dywidendach dla akcjonariuszy za ostatni rok obrotowy,

k) opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych w porównaniu z deklarowanymi w prospekcie emisyjnym celami emisji, jeżeli wpływy te były wykorzystywane w danym roku obrotowym.