Art. 29. - [Przepis derogacyjny] - Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1969 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Art.  29.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. poz. 980, 1146 i 1679 oraz z 2003 r. poz. 844).