Szczególne zasady rachunkowości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Dz.U.2001.37.433 - OpenLEX

Szczególne zasady rachunkowości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.37.433

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 20c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
2)
ustawie o rachunkowości - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186),
3)
Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,
4)
Zasobie - należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy,
5)
funduszu rezerwowym - należy przez to rozumieć fundusz tworzony z zysku wypracowanego przez Agencję, z przeznaczeniem na pokrycie strat.
1.
Rzeczowe składniki majątku Agencja ujmuje w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Składniki majątku, w tym grunty, budynki, budowle i inne przeznaczone do sprzedaży tworzące Zasób, ujmuje się w księgach rachunkowych Agencji jak zapasy (towary), z zastrzeżeniem ust. 3, oraz wycenia:
1)
grunty, dla których brak jest ceny nabycia - według zasad określonych odrębnymi przepisami,
2)
pozostałe składniki majątku - według zasad określonych dla zapasów w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 35 ustawy o rachunkowości.
3.
Grunty, budynki, budowle i inne składniki majątku zaliczane do środków trwałych, tworzące Zasób, przekazane w dzierżawę, najem lub administrowanie, o którym mowa w art. 25 ustawy, Agencja ujmuje i wycenia jak środki trwałe według zasad ogólnych, określonych w ust. 1.
4.
Składniki majątku przekazane przez Agencję jednostkom, w celu administrowania stosownie do art. 25 ustawy, ujmuje się - pod datą przekazania - w księgach rachunkowych tych jednostek jako aktywa.
1.
Fundusz Agencji ulega:
1)
zwiększeniu o:
a)
wartość składników majątku trwałego przekazanych Agencji w momencie jej powstania jako wyposażenie i przeznaczonych do wykonania przez nią zadań statutowych,
b)
wartość składników majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie od jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł, w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych Agencji,
2)
zmniejszeniu o:
a)
wartość składników majątku trwałego przekazanych przez Agencję nieodpłatnie, na mocy odrębnych przepisów lub decyzji uprawnionych organów, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym osobom prawnym,
b)
straty nieznajdujące pokrycia w funduszu rezerwowym.
2.
Fundusz Zasobu ulega:
1)
zwiększeniu o wartość składników majątku, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, przekazywanych Agencji lub nabytych przez Agencję, tworzących Zasób,
2)
zmniejszeniu o wartość składników majątku tworzących Zasób, sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie przez Agencję.
3.
Fundusz rezerwowy ulega:
1)
zwiększeniu o przeznaczoną na ten cel część zysku za poprzedni rok obrotowy,
2)
zmniejszeniu o stratę za poprzedni rok obrotowy.
4.
Fundusz na wspieranie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin tworzony jest z zysku netto, w wysokości corocznie określanej przez Prezesa Agencji.
1.
Przychody i koszty, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy, także przychody i koszty z gospodarowania składnikami majątku przez jednostki, o których mowa w art. 25 ustawy, ujmuje się w księgach rachunkowych oraz w wyniku finansowym roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowości.
2.
Agencja oraz wchodzące w jej skład jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych tworzą rezerwy na zdarzenia dotyczące działalności statutowej według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
3.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy Agencja ustala odrębnie dla poszczególnych jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz łącznie z całokształtu działalności Agencji.
4.
Rozliczenie wyniku finansowego jednostek, o których mowa w art. 25 ustawy, następuje po zatwierdzeniu łącznego sprawozdania finansowego Agencji.
1.
Agencja sporządza sprawozdanie finansowe, co najmniej ze szczegółowością określoną w załącznikach do ustawy o rachunkowości dla innych jednostek niż banki i ubezpieczyciele, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2.
W skład łącznego sprawozdania finansowego Agencji wchodzą jednostkowe sprawozdania finansowe każdej wchodzącej w jej skład wyodrębnionej organizacyjnie jednostki.
3.
Do łącznego sprawozdania Agencji stosuje się postanowienia art. 51 ustawy o rachunkowości.
4.
W informacji dodatkowej, niezależnie od danych wymaganych w załączniku nr 7 do ustawy o rachunkowości, zamieszcza się w odrębnej, dodatkowej pozycji rozliczenie wpływów pieniężnych Agencji z tytułu sprzedaży lub zagospodarowania w inny sposób mienia Skarbu Państwa, podając także kwoty:
1)
należne od nabywców,
2)
faktycznie wpłacone przez nabywców,
3)
stanowiące należności Agencji do zapłaty, w tym z tytułu rozłożenia na raty oraz z innych tytułów.
5.
Informacje, o których mowa w ust. 4, powinny zawierać dane niezbędne do ustalenia kwot stanowiących podstawę do prawidłowego rozliczenia się Agencji z budżetem państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.