[Ustanowienie trwałego zarządu] - Art. 28. - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku... - Dz.U.2021.1079 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Ustanowienie trwałego zarządu] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1079 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  28.  [Ustanowienie trwałego zarządu]
1. 
Zakładający lotnisko użytku publicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz zarządzający takim lotniskiem, o którym mowa w art. 174 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku, gdy zakładającym lotnisko albo zarządzającym lotniskiem jest organ tej jednostki samorządu terytorialnego albo jej samorządowa jednostka organizacyjna:
1)
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna;
2)
odpowiednio z dniem: wygaśnięcia lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego, wygaśnięcia zarządu, rozwiązania użytkowania albo rozwiązania umów dzierżawy, najmu lub użyczenia - w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 27.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się również w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 25 ust. 2.
3. 
Ustanowienie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stwierdza właściwy wojewoda w drodze decyzji.
4. 
Decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
5. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2.