[Rygor natychmiastowej wykonalności; obowiązek wskazania lokalu zamiennego] - Art. 26. - Szczególne zasady przygotowania i... - Dz.U.2021.1079 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Rygor natychmiastowej wykonalności; obowiązek wskazania lokalu zamiennego] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1079 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  26.  [Rygor natychmiastowej wykonalności; obowiązek wskazania lokalu zamiennego]
1. 
Właściwy wojewoda nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek zakładającego lotnisko, zarządzającego lotniskiem lub Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1:
1)
uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)
zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;
3)
uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie.
3. 
W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, właściwy wojewoda albo właściwy organ zarządzający jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku, gdy zakładającym lotnisko albo zarządzającym lotniskiem jest organ tej jednostki samorządu terytorialnego albo jej samorządowa jednostka organizacyjna jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego.
4. 
W przypadku gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot, o którym mowa w ust. 3, nie ma obowiązku wskazania lokalu zamiennego.
5. 
Osoba, której wskazano lokal zamienny, jest obowiązana do opróżnienia lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najpóźniej w dniu upływu terminu, o którym mowa w tym przepisie.