Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2023 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Wskazania lokalizacyjne udzielone do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy w zakresie dotyczącym ustalenia przebiegu autostrady, a w pozostałym zakresie, jeżeli ich treść nie jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy.
2. 
Decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady wydane do dnia wejścia w życie ustawy pozostają w mocy.
3. 
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane do dnia wejścia w życie ustawy, a dotyczące dróg objętych niniejszą ustawą, pozostają w mocy do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że uprawniony podmiot złoży przed upływem tego terminu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie niniejszej ustawy.
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy decyzją ostateczną przepisy niniejszej ustawy stosuje się na wniosek uprawnionego podmiotu.
2. 
Postępowania o udzielenie wskazań lokalizacyjnych niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się, z tym że dokumentacja do wniosku o ich udzielenie może być wykorzystana do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
1. 
Decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzje o pozwoleniu na budowę drogi, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne decyzje wydane na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy.
2. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia utraty mocy przez niniejszą ustawę decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

W okresie obowiązywania niniejszej ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieruchomości pod autostrady nie stosuje się art. 21-37 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. poz. 2571, z późn. zm. 5 ).

1. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6 .
2. 
Przepisy rozdziałów 1-5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2050 r.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 2703, z 2005 r. poz. 1297 i 1440, z 2006 r. poz. 61, z 2007 r. poz. 136 i 666, z 2008 r. poz. 1391, z 2009 r. poz. 11, 101, 720, 877, 966, 1164, 1241 i 1776 oraz z 2011 r. poz. 1321.
6 Ustawa została ogłoszona w dniu 10 maja 2003 r.