Art. 45. - [Wejście w życie i utrata mocy] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2023 r.
Art.  45.  [Wejście w życie i utrata mocy]
1. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6 .
2. 
Przepisy rozdziałów 1-5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2050 r.
6 Ustawa została ogłoszona w dniu 10 maja 2003 r.