[Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego] - Art. 32a. - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w... - Dz.U.2022.176 t.j. - OpenLEX

Art. 32a. - [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.176 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  32a.  [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego]

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.