Art. 11j. - [Wyłączenie stosowania przepisów o rodzinnych ogrodach działkowych] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2023 r.
Art.  11j.  [Wyłączenie stosowania przepisów o rodzinnych ogrodach działkowych]

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).