Szczególne zasady poboru trzeciej i czwartej raty składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich... - Dz.U.1990.50.293 - OpenLEX

Szczególne zasady poboru trzeciej i czwartej raty składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.50.293

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1990 r.
w sprawie szczególnych zasad poboru trzeciej i czwartej raty składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r.

W związku ze zmianami w planie Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1990 r., uwzględniając potrzebę dostosowania przewidywanych dochodów tego funduszu w ciągu roku do proporcji określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 90), na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
1.
Trzecią ratę kwartalną składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. pobiera się, jako należność obowiązkową, w kwocie ustalonej w decyzji o wymiarze składki, pomniejszonej o kwotę wynikającą z pomnożenia liczby osób ubezpieczonych, od których wymierzono składkę, przez 84.000 zł. Opłacenie trzeciej raty w pełnej wysokości ustalonej w decyzji o wymiarze składki jest dobrowolne.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do poboru czwartej raty kwartalnej.
Jeżeli rolnik opłacił trzecią lub czwartą ratę składki (albo obydwie te raty) w pełnej wysokości, może on żądać zaliczenia nadwyżki na poczet składki w roku przyszłym, składając pisemne oświadczenie w tej sprawie najpóźniej przy opłaceniu czwartej raty. W razie niezłożenia takiego oświadczenia, nadwyżkę wlicza się do kwoty składki opłaconej za 1990 r.
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pobór składki następuje w formie pokrycia należności ze środków Funduszu Pracy stosownie do art. 10 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 90).
1.
Osoba dokonująca poboru trzeciej i czwartej raty składki w formie inkasa jest obowiązana poinformować rolnika o zasadach określonych w § 1 i 2 przed pobraniem danej raty.
2.
Z tytułu dodatkowych czynności należną inkasentowi prowizję powiększa się o ryczałt w kwocie 1.000 zł od każdego gospodarstwa przy zainkasowaniu trzeciej raty.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.