[Skład pakietu wyborczego] - Art. 7. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 7. - [Skład pakietu wyborczego] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  7.  [Skład pakietu wyborczego]
1. 
W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1)
koperta zwrotna;
2)
karta do głosowania;
3)
koperta na kartę do głosowania;
4)
instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5)
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
2. 
Jeżeli wyborca zażądał nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, dołącza się ją do pakietu wyborczego.
3. 
Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenie zapewniające autentyczność karty do głosowania. Nie stosuje się art. 40 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
4. 
W przypadku głosowania w kraju na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie "przesyłka wyborcza". Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się ponadto imię i nazwisko oraz adres wyborcy.
5. 
Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie "koperta na kartę do głosowania".
6. 
Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.