[Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego] - Art. 3. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 3. - [Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  3.  [Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego]
1. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego:
1)
w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - do 5 dnia przed dniem wyborów;
2)
za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.
2. 
Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w ust. 1 pkt 1, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, może być dokonane ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, może zawierać deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.
5. 
W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także - w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą - oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.
6. 
W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać:
1)
dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a;
2)
dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.
7. 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.
8. 
W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.
9. 
Uwzględnione przez konsula zgłoszenie do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą utworzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaje skuteczne w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
10. 
Wyborca, o którym mowa w ust. 9, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej w 12 dniu przed dniem wyborów zawiadomić o tym konsula właściwego dla zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9. Konsul dokonuje odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśla wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotowuje ten fakt w spisie wyborców.
11. 
Po określeniu przez Marszałka Sejmu dnia wyborów Państwowa Komisja Wyborcza informuje za pośrednictwem środków masowego przekazu o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa.