[Możliwość głosowania korespondencyjnego] - Art. 2. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 2. - [Możliwość głosowania korespondencyjnego] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  2.  [Możliwość głosowania korespondencyjnego]
1. 
Wyborca może głosować korespondencyjnie.
2. 
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
3. 
Głosowania korespondencyjnego za granicą nie przeprowadza się także w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia głosowania w takiej formie.
4. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wskazuje obwody właściwe do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Ze względu na sytuację epidemiczną w państwie przyjmującym dopuszcza się wskazanie na obszarze właściwości terytorialnej konsula obwodów, w których możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne.