[Delegacja ustawowa - szczególne środki ostrożności podczas wyborów w związku z epidemią COVID-19] - Art. 16. - Szczególne... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 16. - [Delegacja ustawowa - szczególne środki ostrożności podczas wyborów w związku z epidemią COVID-19] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  16.  [Delegacja ustawowa - szczególne środki ostrożności podczas wyborów w związku z epidemią COVID-19]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w lokalu obwodowej komisji wyborczej.