[Określenie terminów wykonania czynności wyborczych; termin wniesienia protestu przeciwko wyborowi Prezydenta RP oraz podjęcia... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 15. - [Określenie terminów wykonania czynności wyborczych; termin wniesienia protestu przeciwko wyborowi Prezydenta RP oraz podjęcia przez SN uchwały w przedmiocie ważności wyboru] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  15.  [Określenie terminów wykonania czynności wyborczych; termin wniesienia protestu przeciwko wyborowi Prezydenta RP oraz podjęcia przez SN uchwały w przedmiocie ważności wyboru]
1. 
W postanowieniu o zarządzeniu wyborów Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy i ustawie, mając na względzie termin wyborów ustalony w postanowieniu. Terminów wykonania czynności wyborczych wskazanych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy nie stosuje się.
2. 
Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.
3. 
Uchwałę w sprawie, o której mowa w art. 324 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.
4. 
Marszałek Sejmu może, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Państwowej Komisji Wyborczej, zmienić terminy wykonania czynności wyborczych ustalone w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie sytuację epidemiczną na obszarze całego kraju bądź jego części. Zmiana ta nie może dotyczyć terminu na zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
W przypadku nagłego i znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej na terenie danej gminy lub jej części, Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż 7 dni przed wyborami, może zarządzić, w drodze uchwały, głosowanie wyłącznie korespondencyjne na tym terenie, określając sposób i tryb organizacji tego głosowania.