[Zadania operatora wyznaczonego w zakresie głosowania korespondencyjnego w kraju; zwolnienie przesyłek pakietów wyborczych oraz... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 13. - [Zadania operatora wyznaczonego w zakresie głosowania korespondencyjnego w kraju; zwolnienie przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych z opłat pocztowych] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  13.  [Zadania operatora wyznaczonego w zakresie głosowania korespondencyjnego w kraju; zwolnienie przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych z opłat pocztowych]
1. 
W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych wykonuje operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
2. 
Przesyłki kopert zwrotnych, o których mowa w ust. 1, są przesyłkami listowymi nierejestrowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
3. 
Przesyłki, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z opłat pocztowych. Informację o zwolnieniu z opłat pocztowych umieszcza się na kopercie, w której znajduje się pakiet wyborczy, oraz na kopercie zwrotnej.