[Zamiana nieruchomości objętych aktami prawa miejscowego wydanymi na podstawie ustawy na nieruchomości gminne] - Art. 13h. -... - Dz.U.2020.764 t.j. - OpenLEX

Art. 13h. - [Zamiana nieruchomości objętych aktami prawa miejscowego wydanymi na podstawie ustawy na nieruchomości gminne] - Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.764 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2020 r.
Art.  13h.  [Zamiana nieruchomości objętych aktami prawa miejscowego wydanymi na podstawie ustawy na nieruchomości gminne]
1. 
Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości objęte aktami prawa miejscowego, o których mowa w art. 13a lub 13c, stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Wniosek o zamianę składa się do właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. 
W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
3. 
W przypadku wpływu wniosków dotyczących tej samej nieruchomości o pierwszeństwie wniosku decyduje rejestracja jego złożenia.
4. 
Na wniosek osoby zainteresowanej rada gminy może w drodze uchwały odstąpić od obowiązku wniesienia dopłaty, o której mowa w ust. 2.
5. 
W przypadku, gdy gmina przeznaczy nieruchomości do zamiany wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza wykaz tych nieruchomości.
6. 
Do ustalenia i zapłaty ceny nieruchomości zamienianych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.