Szczególne warunki przewozu koleją zwłok i szczątków zwłok ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.59.305

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 27 listopada 1985 r.
w sprawie szczególnych warunków przewozu koleją zwłok i szczątków zwłok ludzkich.

Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272) zarządza się, co następuje:
Kolej przyjmuje do przewozu zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich nie później niż na 6 godzin przed odejściem pociągu ze stacji nadania będącej stacją początkową pociągu albo co najmniej na 12 godzin przed planowym odejściem ze stacji nadania innego pociągu, do którego może być włączony wagon z wymienioną przesyłką.
Kolej przewozi zwłoki i szczątki zwłok ludzkich wyłącznie w terminie przewozu przesyłek pospiesznych.
Do listu przewozowego na przesyłkę zwłok lub szczątków zwłok ludzkich nadawca dołącza świadectwo zgonu oraz zezwolenie na przewóz, wydane przez właściwy terenowy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zwłoki przewozi się w trumnie, a szczątki zwłok ludzkich - w urnie, opatrzonych pieczęcią organu wymienionego w § 3.
Zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich kolej przewozi w wagonach krytych.
Do jednego wagonu może być załadowanych kilka trumien oraz urn, nadanych do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego.
Jeżeli w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie trumny lub urny w wagonie, kolej zawiadamia o tym organ, o którym mowa w § 3, i postępuje według jego dyspozycji.
1.
Termin wyładowania trumny lub urny z wagonu wynosi 2 godziny.
2.
O zwłoce w odbiorze przesyłki lub o przeszkodzie w wydaniu kolej zawiadamia organ wymieniony w § 3 i postępuje według jego dyspozycji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.