Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1842 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2021 r.
Art.  36.  [Utrata mocy przepisów ustawy]
1. 
Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–10c, art. 11–11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14–14b tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Przepisy art. 6 ust. 2, art. 15zn, art. 15va i art. 15vb tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
3.  222
 Przepisy art. 7, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3a.  223
 Przepisy art. 8d-8f tracą moc z dniem 30 czerwca 2021 r.
4. 
(uchylony).
5.  224
 (uchylony).
6. 
Przepisy art. 15zzzzzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
222 Art. 36 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 stycznia 2021 r.
223 Art. 36 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 stycznia 2021 r.
224 Art. 36 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2255) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 grudnia 2020 r.