Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 14 października 2020 r.
Art.  36.  608 [Utrata mocy przepisów ustawy]
1.  609  Przepisy art. 4-4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-11c, art. 12 i art. 12b, art. 13 i art. 14-14b tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  610  Przepisy art. 6 ust. 2, art. 15zn, art. 15va i art. 15vb tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
3.  Przepisy art. 7, art. 8d-8f, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4.  611  (uchylony).
5.  Przepisy art. 31a-31c tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
6.  612  Przepisy art. 15zzzzzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
608 Art. 36:

- zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.

- zmieniony przez art. 15 pkt 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.567) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r. Zmainy nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez art. 73 pkt 69 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.

609 Art. 36 ust. 1:

- zmieniony przez art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1478) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2020 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1423) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 września 2020 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 17 września 2020 r. (Dz.U.2020.1639) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2020 r.

610 Art. 36 ust. 2 zmieniony przez art. 77 pkt 74 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.
611 Art. 36 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 17 września 2020 r. (Dz.U.2020.1639) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2020 r.
612 Art. 36 ust. 6 dodany przez art. 46 pkt 48 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r.