Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1842 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2021 r.
Art.  31zy13128 [Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku osób, którym obniżono wymiar czasu pracy lub którym wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia]
1.  Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g, oraz osobom, którym na podstawie art. 15zf wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, nie stosuje się przepisu art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli:
1) obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz
2) między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb.
3.  Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, którym na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.
4.  129  Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, o których mowa w ust. 1-3:
1) warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się;
2) nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych warunków zatrudnienia, o których mowa w ust. 1-3.
128 Art. 31zy13 dodany przez art. 17 pkt 15 ustawy z dnia 7 października 2020 r. (Dz.U.2020.1747) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r., z tym że art. 31zy13 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2020 r. i art. 31zy13 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 26 sierpnie 2020 r.
129 Art. 31zy13 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2255) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 grudnia 2020 r.