Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1842 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  15zzu9 [Obowiązki operatora wyznaczonego w zakresie jakości i integralności dokumentów elektronicznych powstałych przy świadczeniu usługi dostarczania przesyłek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej]

W ramach doręczania, o którym mowa w art. 15zzu1, operator wyznaczony zapewnia:

1) w toku przekształcenia wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce listowej oraz koperty umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej;
2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia.