Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1842 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  15zzu6 [Identyfikacja adresata przy świadczeniu usługi dostarczania przesyłek pocztowych poleconych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej]
1.  Operator wyznaczony w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 15zzu1 ust. 1:
1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego osobą fizyczną;
2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator wyznaczony ma takie możliwości techniczne.
2.  Minister właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30 września 2020 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu1 ust. 1.