Art. 15zzs(7). - [Zdalne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej ] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2023 r. do: 5 sierpnia 2023 r.
Art.  15zzs7.  82 [Zdalne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej ]

 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania tego z nich, który obowiązywał jako ostatni, Sąd Najwyższy, w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 39811 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, może przeprowadzić rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

82 Art. 15zzs7 zmieniony przez art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2023 r.