Art. 15zzs(4). - [Rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym; rozprawa odmiejscowiona w postępowaniu sądowoadministracyjnym; zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozprawy na odległość] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2023 r. do: 5 sierpnia 2023 r.
Art.  15zzs4 [Rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym; rozprawa odmiejscowiona w postępowaniu sądowoadministracyjnym; zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozprawy na odległość]
1.  75
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania tego z nich, który obowiązywał jako ostatni, wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny mogą rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona lub uczestnik postępowania wniosą o rozpoznanie sprawy na rozprawie. Wniosek strony lub uczestnika postępowania wiąże sąd.
2.  76
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania tego z nich, który obowiązywał jako ostatni, wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny mogą przeprowadzić rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.
3.  77
 Jeżeli przewodniczący uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku ani w siedzibie sądu, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli nie sprzeciwiają się temu strony lub uczestnik postępowania.
4.  78
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania tego z nich, który obowiązywał jako ostatni, przewodniczący, na wniosek Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, zarządza przeprowadzenie rozprawy w sprawie, w której jest ona stroną. W takim przypadku mogą być obecni na sali: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby, których udział przewodniczący uzna za niezbędny. Przebieg rozprawy podlega transmisji przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
5.  79
 Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu.
75 Art. 15zzs4 ust. 1 zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2023 r.
76 Art. 15zzs4 ust. 2 zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2023 r.
77 Art. 15zzs4 ust. 3 zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2023 r.
78 Art. 15zzs4 ust. 4 zmieniony przez art. 17 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2023 r.
79 Art. 15zzs4 ust. 5 dodany przez art. 17 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2023 r.