Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 23 lipca 2020 r.
Art.  15zzr.  359

 (uchylony).

359 Art. 15zzr uchylony przez art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 maja 2020 r., zob. art. 68 ust. 1-4 ustawy zmieniającej.